עמוד:54

. 7 תשובה לשאלה – 1 : 4 משה מוציא מ י מהסלע – 2 ; המבול - 3 ; קריעת י ס ו . . 8 רד " ק מביא פירוש יפה לעניי ³ הבריחה ל י : אד מבקש לברוח ובורח אצל ) למקו ( שהוא יכול לעמוד . יש ל אד שבורח אצל בורח ? ה י ברח מפני ) מפני , ) 'ה שנאמר : "ה י ראה וינוס " ) ויברח ( ) ציטוט מתהל י קיד ג ;) ואתה ברחת אל ה י !? לדברי רד " ק , מדוע הבריחה ל י אינה רעי ו מוצלח ? כיו ו שה י אינו יציב , וג ה י בורח , כפי שאפשר ללמוד ממזמור תהיל י קיד . עוד מזמור תהיל י שמתייחס לעניי הבריחה הוא מזמור קלט . אפשר לראות יפה במזמור את חוסר היכולת לברוח מהאל - מצד אחד , ואת הנוכחות האלוהית בכל מק ו כמנחמת , כמשענת – מצד שני . מתו המזמור : "• נה , אל מר ח ; ו נה , מ נ י אברח . א א ק מי , •• ה ; ו יעה א ל ה . א א כנפי- חר ; א נה , חרית י . - , יד תנחני ; ותאחזני ימינ " . . 9 תשובה לשאלה 6 א : מזג האוויר בפסוק 4 סוער , יש בי סערה גדולה . תשובה לשאלה 6 ב : ה ' גר לסערה : " וה ' הטיל ר ח- ד לה אל- ה ויהי סער- ד ל . " תשובה לשאלה 6 ג : א הסער הגדול הוא עונש על ההתנהגות של יונה , סי מ שיונה הוא שגר לסערה . ומכ א - הא יונה יכול להביא לסי ו הסערה ? או , מה מידת ההשפעה של בני האד על גרמי שמ י ? . 1- תשובה לשאלה 7 א : השיטה הראשונה שמנס י המלח י היא לזעוק כל אחד אל אלוהיו . תשובה לשאלה 7 ב : השיטה השנייה שמנס י המלח י היא להוריד משקל מהאונייה באמצעות זריקת כל י . תשובה לשאלה 7 ג : יונה הו ל לישו . תשובה לשאלה 7 ד : יונה נרד , לא עושה דבר לשנות את המצב , ואילו המלח י פעיל י מאוד ! . 11 ממליצ י להדגיש את ההנגדה בפסוק , בי יונה הפסיבי למלח י האקטיביי . . 12 תשובה לשאלה 8 א : המלח י פועל י לשינוי המצב : "ו זע ק ... ו ט ל . " תשובה לשאלה 8 ב : יונה לא עושה דבר " ... ו ב ו רד . " . 13 לשאלת האתגר - לפי ההתנהגות של המלח י , נראה ש ה חושב י ש ה יכול י להשפיע על הסערה - ג באמצעות מעש י וג באמצעות תפילה . . 14 לשאלת האתגר - לפי ההתנהגות של המלח י , האל י אחרא י לסערה . ו .... ה צודק י - לפי פס ' , 4 ה ' הטיל את הסער הגדול על האונייה . ו .... ה טועי - כיוו שלא האל י של ה אחרא י למזג האוויר ... . 15 בשאלת ההסבר י להתנהגותו של יונה , אנחנו מציעי לא למהר לשפוט אותו ... אמנ , מבחינת האחריות החברתית , ואולי מת ו הידיעה שהוא האחראי לסערה , אפשר להיות ביקורתיי כלפיו . אבל מצד שני , אפשר לפתח ג רגש של חמלה כלפי א ד שמבקש מקלט לנפשו . ג במלכ י אי יט אנו נתקל י בדמות של אליהו , שמבקש מקלט לנפשו ונרד . נדמה כי אפשר וכדאי לתת לגיטימציה ג לבריחה של יונה פנימה . מתו דברי הרב קוק , אורות הקודש : "השינה משחררת את האד מהשעבוד של העול החיצוני , ועל ידי זה יכול הוא לפשט את נפשו בהפשטה פנימית , בכל או ר . תשובה לשאלה 1- ב : הפעולות של יונה מסומנות בפסוק י " : א ויהי בר-יהוה אל-י נה ב -אמ י לאמר . ב ק ל אל -נינוה העיר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר