עמוד:53

ספר יונה - הערות למורה יונה פרק א . 1 בפסוק י הראשונ י של פרק ג מצוי באילו חטא י מדובר , אול לא נקפ ו ... נל לפי הקצב והאופ בו המספר מציג לנו את הדבר י .... . 2 תשובה לשאלה : 1 הצעה לתשובה - תגובתו של יונה מפתיעה , כיו ו שברח ולא מילא את השליחות . . 3 הזמנה לדי ו : כמוב , כל הצעה וכל רעיו שיעלו התלמיד י – ה טוב י . על מנת להיע ר להצעות של התלמיד י , אנחנו מביא י למור י דוגמאות ופירוש י , שיכול י לחזק טענות שונות . חלק מהדבר י אולי מקדימ י מעט את המאוחר , אבל כדאי למור י להיות מוכנ י ... הצעות להשערות : * הפחד של הנביא לבשר בשורה רעה : אפשר להרחיב ולבסס את הפחד הזה באמצעות דוגמאות . לדוגמה : יונ ת המבשר לאדניה ששלמה מו ל ) מלכ י א א . ) לא טוב להיות מבשר המודיע על בשורה רעה . * הפחד שאנשי נינוה יתקנו את דרכי ה , ואז יונה ייתפס כנביא שקר : א אנשי נינוה ישמעו לאזהרות יונה , נבואת הפורענות תתבטל . פירוש ילקוט שמעוני : "יודע אני שהגו י קרובי תשובה ה ויעשו תשובה ] ... [ ולא די שישראל קור י אותי נביא השקר אלא א עובדי אלילי קור י אותי נביא השקר !? אברח למק ו שאי כבודו ש " ) מתו ילקוט שמעוני . ) הרחבה בנושא זה אפשר למצוא בדבר י יח . אי יודע י א מישהו נביא שקר ? יש ל כ שני סימנ י : סי מ ראשו , לפי פס ' - 2- נביא השקר ימות : " ה ביא א ר יזיד לד ר בר מי את א ר לא-צ יתיו לד ר וא ר יד ר אלה י אחר י מת ה ביא הה א . " סי מ שני , לפי פס ' - 22-21 א דבריו לא מתקיימ י סימ שהוא נביא שקר " : וכי תאמר לבב איכה נדע את-ה בר א ר לא-ד ר ה' : . א ר יד ר ה ביא יהוה ולא - יהיה ה בר ולא יבא ה א ה בר א ר לא-ד ר ה . "' שני הסימנ י האלה בעייתיי . ראשית , הנביא , כמו כל אד , סופו למות . שנית , במקרה של נבואת פורענות - אי קי ו הנבואה לא בהכרח מעיד על כ שהנביא הוא נביא שקר , אלא לע ית י על כ שהאנש י הפנימו את המסר ותיקנו את דרכי ה . * יונה ניסה להג ³ על ישראל . כיצד ? רד " ק : "יונה תבע כבוד הב , ולא תבע כבוד האב . רוצה לומר , חשש לכבוד ישראל . לפי כ ברח לחוצה לאר , שאינה מק ו נבואה , כדי שלא ישלחהו האל יתב ר לנינוה , שידע שיהיו קרובי תשובה , ויהיה בזה עונש לישראל . " רש " י : " ומה ראה יונה שלא רצה לי ל אל נינוה אמר הגו י קרובי תשובה ה א אומר ל ה ויעשו תשובה נמצאתי מחייב את ישראל שאי שומע י לדברי הנביא י . " * יונה סבור שא כ צרי להעניש את אנשי נינוה על חטאי ה . הוא אינו מעוניי ³ להזהיר אות כדי שישנו את דרכי ה , אלא להעני ש . . 4 תשובה לשאלה 3 א : לפי פירוש רש " י , הבריחה נראית ליונה פתרו מוצלח , כיוו ³ שאי שכינה מח ו לתחומי אר ישראל . . 5 תשובה לשאלה 3 ב : א י טע בבריחה מח ו לאר ישראל , כיוו שלה ' יש " שליח י " בכל מק ו , ו ה יוכלו לתפוס את יונה הבורח . . 6 תשובה לשאלה 3 ג : ה ' מייצג את תפישת האלוהות האוניברסלית - ה ' שולט בכל מק ו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר