עמוד:24

. 3 א . מטרות תוכניות וערכיות להכיר ולבחו דמויות בתולדות הע , דוגמת האבות והאמהות , נביא י , שופטי , מלכי ודמויות נוספות . בספר הלימוד מלכי נכיר דמויות מבית המלוכה - את שלמה , רחבע , ירב ע , אחאב וכמוב איזבל אשתו , חזקיהו , מנשה , יאשיהו ועוד . לציד - דמויות נביא י המייעצות למ ל ) ישעיהו , ) ולעית י יוצאות תיגר כנגד המלוכה ) אליהו נגד אחאב , ירמיהו כנגד יהויק י וצדקיהו ( * להכיר את המקרא כספרות שלרוב אינה מעלימה ומטשטשת חולשות אנוש . ספר מלכ י מציג את ר צ האירוע י ההיסטורי ד ר דמויות מייצגות – המלכ י . והנה , מלכי ישראל ומלכי יהודה לא מוצג י כדמויות מופת - אלא להיפ , כמנהיג י כושל י , מושפע י , חוטא י . המספר המקראי לא חו ס הטחת ביקורת והאשמות במלכ י . האינטראקציות האנושיות - ב י המ ל לבי הנביא , חושפות דמויות עשירות ומרתקות העומדות בראש ההנהגה . לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכ י , תפיסות עול ודמויות במקרא . מתו מטרה זו גזרנו שני " כללי אצבע " בפיתוח הספר ובהמלצות להוראה : הכלל הראשו - הנמקה . התלמיד י מתבקש י , ה בשאלות אינפורמטיביות ו ה בשאלות של טיעונ י ונקיטת עמדה , לבסס את דברי ה על ציטוט י מתו הפסוק י . נימוק י תקפ י ומהימנ י המבוסס י על ראיות מוצקות מהוו י מרכיב מרכזי בכישורי למידה של לומד חושב , ושיעור התנ ² " הוא אחד המקומות לטיפוח . ההתבססות על הפסוק י היא ג כלי לאימ ו בקריאת התנ ² " ול " התיידדות " ע הטקסט המקראי . הכלל השני - נקיטת עמדה . הדמויות , הערכ י והאירועי המסופר י , מזמנ י נקיטת עמדה . וע זאת , נמנענו משאלות המזמינות הזדהות ע הדמויות ומשאלות הדורשות עמדה שיפוטית . השאלות שהוצגו לפני התלמיד י מזמינות למחשבה , לניסוח של רעיונות שונ י ושל עמדות שונות , לעת י מנוגדות זו לזו . למעשה , הזמנו את התלמיד י לנסח דילמות , א לא לפתור או ת . תכנית הלימודי במקרא לבית הספר היסודי תכנית הלימוד י החדשה במקרא , התשס " ג , מפרטת את המטרות של תכנית הלימוד י בבית הספר היסודי . נציג את המטרות ואת יישו מ בספר הלימוד מלכי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר