עמוד:19

ע זאת , יש הסבור י שגאולת האדמה הייתה מותנית בגאולת האלמנה . מטר ת הקישור בי שתי הפרקטיקות הללו ) נישוא י וגאולת האדמה ( נעוצה בהגנה על זכות הירושה של קרוב משפחה = ( ש •( שנפטר טר העמיד יורש , כלומר בלא ב זכר . עיקר ו זה נשמר באמצעות גאולת ה נחלה ) רכישה של הנחלה ( על ידי קרוב משפחה , לצד הולדת ב יורש לנפטר , שיישא את שמו באמצעות גאולת האלמנה ) נישוא י ( . אול , ע ל פי חוק גאולת האדמה המקראי ) במדבר לו ( , השא ר הקרוב מחויב רק לקנות את נחלת הנפטר , בלי כל קשר לגאולת האלמנה , הזוכה להגנה מתו ק חוק הייבו בלבד . ל כ , כאשר נחלת אלימ ל הועמדה למכירה , הגואל הקרוב היה מעוניי לקנותה , מש ו שחשב שהעסקה כדאית : "ו אמר נכי אג ל " ) רות ד . ) 4 , א בועז ט מ לגואל פח . בשלב הראשו הוא מבליט את נוכחותה של האלמנה הזקנה , נעמי , ומטשטש את נוכחותה של האלמנה הצעירה , רות , שאיתה יידרש הגואל להתח ת ולהעמיד יורש לנפטר . רק בשלב השני חו ש בועז את רות , האלמנה הצעירה " : ואמר עז י קנת ה דה מ ד נעמי מאת רת ה אב ה א ת ה ת קנית ( להק י ה ת עלנחל ת " ) ד . ) 5 , הכוונה ל כ ש " קנית " ג את הזכות להקי את ש המת . לפי אפשרות זו ) המבוססת על גרסת הקרי ( , בועז יוצר את החיבור הלא אטרקטיבי בי גאולת האדמה לבי גאולת האלמנה . הב שייוולד לרות לא יהיה רק היורש של הנחלה ויישא את ש הנפטר , אלא הוא יהיה אחד היורש י של רכוש הגואל , באופ שידלדל את הי רושה שלו לבניו " •• חית את-נחלתי " , ) ד . ) 6 לפי אפשרות נוספת ) המבוססת על גרסת הכתיב : "קניתי , )" אי כל התניה ב י גאולת האלמנה לגאולת האדמה . לאחר הסכמת הגואל לבצע את העסקה בשלב הראשו , בועז הצהיר בשלב השני על כוונתו שלו לגאול את האלמנה הצעירה , ו זאת כדי שהב שייוולד לרות ובועז יהיה היורש של נחלת אלימ ל ויישא את ש הנפטר ) ברוח חוק הייבו . ) מצב זה משנה את כדאיות העסקה מבחינת הגואל , ש כ יורש הנחלה יהיה בנו של בועז . הפער באטרקטיביות שב י שני השלב י שתיאר בועז העצ י את האכזבה של הגואל , והוא ויתר על זכות הגאולה ) שהרי הרווח שלו מהעסקה מסתכ ב כ שהאדמה תשרת אותו רק עד שהב היורש יגיע לפרקו . ) סירובו של הגואל מאפשר לבועז לגאול את הנחלה : " ו אמר ה אל לבעז , קנה ל . " וכאות לוויתור על זכות גאולת האדמה , כלומר , הוויתור על הקניי , הוא שול את הנעל : "ו ל נע ל " ) ד - 8 , סמל קדום לוויתור על זכות הבעלות ( . מעשה הגאולה מסתיי בהכרזה של בועז על זכותו לקנות את נחלת אלימ ל , כמו ג " לקנות " את רות , כלומר , לגאול את אלמנת מחלו על פי עיקר ו הייב ו : " וג אתר ת ה אב ה א ת מח ל © קניתי ל י לא ה להק י ה ת על נחל ת ולאי רת ה ת מע אחיו מ ער מק מ " ) ד . ) 19-1- , פעולה זו נעשית במעמד של קהל עד י עד" ( י , ה )"••• בשער העיר , שמאשרי מבחינה משפטית את חוקיות הגאולה ) ד , . ) 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר