עמוד:18

הרקע החברתי למגילת רות : ייב ו וג אולה ג בועז וג הגואל , פלוני אלמוני , לא היו בחזקת " י ב " ) גיס ( על פי החוק המקראי ) דבר י כה , , 5-1- רות ד , ) 1- , שכ החוק חל רק על יבמה / גיסה של האלמנה , אחיו של הנפטר . א על פי כ , יש הסבור י שהיה נוהג , שלפי ו קרובי המשפחה על פי דרגת ה שא רת היו מחויב י לייב / להינשא לאלמנה ) ללא ב יורש ( , כדי לעשות ש לנפטר באמצעות ב יורש , שי ירש את חלקו של הנפטר בירושה : " והיה ה כ ר א ר לד יק •× ע ל חיו ה ת ; ולאי חה מ מ ראל " ) דבר י כה . ) 6 , ג יוס ב מתתיהו פי רש את הרקע החברתי לעלילה במגילת רות על בסיס חוק הייב ו . ו כ הוא מתאר את ס ו העלילה : בועז א ס את מועצת הזקני , וקרא לרות וג לקרוב . וכשבא הקרוב אמר בועז אליו : הלא אתה הוא בעל הירושה של אלימל ובניו ? הודה הקרוב ש כ הוא ... אמר בועז , הרי כא אשתו של מחל ו , א רוצה אתה לזכות בקרקעותיו , חייב אתה לשאת אותה . הלה אמר , שכבר יש לו אשה ובני , × וכ העיד בועז את מועצת הזקני , × וצווה לאשה לגשת ולחל ו נעלו של האיש לפי החוק ולרוק בו בפניו . וכשנעשה הדבר נשא בועז את רות . לפי יוס ב מתתיהו , המעמד הוא של חליצה ) דבר י כה ) 9 , ולאחריה - ייב ו . א תיאור החליצה בחוק אינו תוא את התיאור במגילת רות . לא זו בלבד שבמגילה לא נזכרת יריק ה " ( ונ ה יבמ אליו , לעיני ה קנ י , וחלצה נע ל מעל רג ל , וירקה פניו ... ונקרא מ , י ראל : ית חל ה על , " דברי כה , ) 1--9 , אי בה ג חליצה , שכ ה שליפה של הנעל לא נעשית בידי האלמנה המסורבת ייב ו , רות , אלא בידי הגואל עצמו : "ו ל נע ל " ) רות ד . ) 8 , יית כ אפוא שפרשת המגילה אינה עוסקת בחוק הייבו אלא בחוק אחר , חוק הגאולה . ואמנ , כאשר נעמי משכנעת את כלותיה לעוזבה , היא מעלה טיעו , המעיד על כ שהמקרה הנדו אינו קשור בחוק הייב ו : " בנה בנ תי לכן , י זקנ י מהי ת לאי : י מר י , י - לי תקוה ם הייתי ה ילה לאי , וגם ילד י בנים ? הלהן רנה , עד א ר יג ל ? הלהן עגנה , לבל י הי ת לאי " ?• ( רות א . ) 13-12 , נעמי מניחה כי בהיעדר בנ י ) יבמ י / גיס י – ) לשתי האלמנות אי סיכוי לזכות בחסות של נישוא י , שמוענקת לאלמנה מתו ק חוק הייב ו . החוק הת ק במגילה הוא לפי כ חוק הגאולה ) רות ג , 13-12 , ד ) 4 , ולא חוק הייב ו . ואמנ המונח " ייב ו " אינו מופיע ובמקומו מופיע המונח " גאולה : " " פר כנפך על -אמתך = [ נישואין , ] י ג אל ה " ) ג . ) 12 , 9 , 4 על כך-אפשר להרחבי קריאה ב " רות - חוק ומנהג , " י זקוביץ , בתוך מקרא לישראל , הוצאת עם עובד-מאגנס , תש " ן . או במאמר המופיע באתר מקראנט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר