עמוד:14

. 2 ג . מבוא תוכני למגילת רות בנוסח המסורה , מגילת רות נמנית ע חמש מגילות המופיעות על פי סדר קריא ת בבית הכנסת בחג י . מנהג הקריא ה של מגילת רות בחג השבועות נזכר במסכת סופר י מה מאה ה- 8 לס פירה : " ברות קורא י במוצאי י ו טוב ראשו של עצרת = ( שבועות ( עד חציו ומשל י במוצאי י ו טוב אחרו " ) מסכת סופר י יד טז ( . מנהג קריאת המגילה לפני קריאת התורה בשבועות מבוסס על קביעת חז " ל , שלפיה חג שבועות הוא חג מ ת תורה . זאת מש ו ש רות התגיירה , כ ש שבני ישראל נתגיירו בקבלת התורה , ו על כ יש ל קרוא את מגילת ר ות ב " עצרת , " כלומר , בחג שבועות . ז מ חיבור המגילה יש נ סברות שונות בנוגע לז מ חיבורה של מגילת רות . על-פי המסורת , שמואל הנביא הוא שכתב את מגילת רות ) ואת ספר שופט י 1 . ) וא כ , בתרג ו השבע י , מגילת רות מופיעה לאחר ספר שופט י ולפני ספר שמואל , מכיוו ש היא מתארת אירוע שה תרחש בתקופה זו ) רות א . ) 1 , בעקבות דברי הסיו של המגילה התעצבה ההשקפה , שמטרת המגילה היא לספר על ייחוסו של דוד , שאינו מופיע בספר שמואל ; כלומר , לפצות על ה יעדר שושלת יוחסי ³ לישי ) השוו לשושלת היוחסי של שאול , שמואל א ט . ) 1 , לפי הסברה השנייה , המגילה נתחברה בתקופת המלוכה במגמה לפאר את נ סיבות הולדתו של דוד , וזאת על פי מוטיב ספרותי נפ ו במקרא : התגברות על מכשול י ) על פי רוב , עק רת ( בדר צמיחתו של מנהיג דגול בתולדות ע ישראל . המכשול במקרה זה הוא מוצאה המואבי של רות . כ אפשר להסביר את הדגש הרב במגילה על העובדה שרות , א המשפחה המלכותית , היא מואבייה . יש הרוא י בהדגשת מואביותה של רות תולדה של מסורת היסטורית על קשרי ד ב י דוד לבי המשפחה המלכותית במואב . לפי גישה זו , המגילה נכתבה מתו מגמה אפולוגטית ) מתנצלת , מצדיקה . ) המגילה מדגישה שא השושלת של דוד הי י תה אמנ נוכרייה , א היא הייתה ראויה לשמש א למלכות בגלל צדיקותה היוצאת דופ . לפי הסברה השלישית , המקובלת על מרבית החוקר י , ה מגילה נכתבה בימי בית שני . דעה זו מסתמכת ג על כ , שבנוסח המסורה לא נשתלבה המגילה במק ו הטבעי לה , לאחר ספר שופט י , אלא בקוב " כתובי , " דבר המע יד על התקדשותה , וג על חיבורה , בתקופה מאוחרת . להשערה שהמגילה נכתבה בימי בית שני יש כמה ראיות : . 1 על פי רות ד : 7 , " וזאת לפנ י י ראל ) השוו שמ " א ט ) 9 , על ה א ה ועל ה מ רה , לק • ל בר . " מתברר שבימי המחבר כבר אי נוהגי על פי נוהג זה . הדבר מצביע על ריחוקו של המחבר מ האירוע י המתואר י . . 2 המגילה מתאפיינת בתופעות לשוניות , אוצר מיל י , ביטויי וצורות תחביריות , המעיד י על השפעתה של הארמית . . 1 תלמוד בבלי , בבא בתרא דף יד עמוד ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר