עמוד:5

לא רק דתית אלא ג חברתית , בריכוז ובאיחוד הע סביב מק ו אחד , סביב שלטו אחד . כראיה ני ת לראות את תגובת אנשי ממלכת יהודה לנאומו המפחיד והמפתה של רבשקה , שר הצבא האשורי ) מלכ י ב יח : ) 36 , " והחר י הע ולא ע נ א ת בר י מצות ה ל היא לאמר לא תענ ה " : מוקד נוס , גלוי-סמוי בסיפור , הוא בית המקדש וירושלי . הקשור ה לנרטיב הדתי ו ה לנרטיב החברתי - פוליטי . " מד הדופק " של ממלכת יהודה הוא ירושל י ובית המקדש - מחנוכת בית המקדש , כסמל לשיא תפארת הממלכה , ועד לחורב בית המקדש . עד כמה ה ' ממשי לה ג על בחירתו בעיר , על א התנהגות הע ? כיצד מתמודד ירובע , מלכה הראשו של ממלכת ישראל , ע ה " תחרות " בבית המקדש , כמק ו של איחוד וריכוז הע סביב הפולח והחג י ? מה י מידת הקירבה של ה ע לבית המקדש , במעש י ובאמונה ? מה ו הפער בי ההתנהגות החיצונית - של העלאת קורבנות לה - ' לבי התנהגות לא מוסרית במקביל ? מה ו היחס לבית המקדש , ומתי הוא מ חלל ומלכי יהודה מכניס י לתוכו עבודה זרה ? מתי מלכי ישראל פועל י לטיהור בית המקדש ולריכוז הפול ח בו ? בהקשר זה כדאי לציי שג א התלמיד י בבית הספר הממלכתי רחוק י ממושג י של " פול ח " או של " מקדש - " ירושל י היא סמל מרכזי , מדד , שדרכו ני ת ללמוד על מצבה המשתנה של ממלכת יהודה . התייחסות מושגית - רעיונית וערכית לסוגיות ולדילמות הנובעות מת ו הטקסטי הנלמד י - דוגמת שאלת ה " תשובה " ו " תפקיד השליח " – ד ר ספר יונה , ערכ י חברתיי ד ר מגילת רות , וסוגיות פילוסופיות ד ר מזמורי תה י ל י נבחר י ) כג , קכב , קכח . ) התייחסות לש נ ת בי הלומדי - ספר הלימוד תנ " ² לכיתה ו מכיר בקיומה של ש נ ת ב י הלומד י , ומבקש לקד למידה משמעותית של כל תלמיד בהתא לסגנו ³ הלמידה שלו , ליכולתו , לנטיותיו ולצרכיו . כ לקחו על עצמ מפתחיו לטפח את העצמאות של היחיד כלומד , ולפתח את יכולתו לעבוד בצוות . הדבר בא לידי ביטוי בדרכ י שונות : שימוש בקומיקס כאמצעי הוראה ויזואלי , המאפשר למידה בקצב אישי ; ניתוח הפרק י והצע ות להוראת הפרק י , המאפשר י הוראה- למידה ה בגישה האינדוקטיבית ו ה בגישה הדדוקטיבית , במקביל ; הבאת צורות חשיבה ודרכי חשיבה מ ג ונות לידי ביטוי בכל פרק – החל בקריאה צמודת טקסט , ד ר הצגת טיע ו וביסוסו , הבעת עמדה , ועד לעבודה בקבוצות ודיו בכיתה סביב נושא ערכי רלוונטי . בנוס , הספר מאפשר למידה באמצעות חוויה ויצירה , בהשראת הקומיקס , תו הישענות על אחד ממאפייניו הייחודיי של הטקסט המקראי - היותו טקסט משופע בפערי מידע , המזמנ י פרשנות והשלמת פער י . סביבת הלמידה של ספר הלימוד " תנ ² " לכיתה ו " כוללת כמה אמצעי : - ספר תנ . ² " - ספר הלימוד , ובתוכו תמצית העלילה של כל פרק בקומיקס , ופרקי הוראה בכיתה גרסא מקוונת של הספר " תנ ² " לכיתה ו " - בתו אתר כותר ספרי לימוד - חוברת העשרה , ובה דפי עבודה לכל פרק , לביצוע משימות ותרגיל י בכתב . אפשר להורידה לשימוש ) חינ ( מהאינטרנט , בכתובת : . mikrayesodi . cet . ac . il - אתר אינטרנט - כלי עזר למורה ולתלמיד . www . mikranet . org . il - - מדרי ² למורה ) שלפניכ . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר