עמוד:79

חריש עמוק פעמים רבות הציפיות של ההורים מילדיהם אינן תואמות את הצרכים והשאיפות של הילדים . מקרה דומה מתואר בסיפור שלפניכם . מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו לאביו חורשין [ פועלים שעסקו בחריש ] הרבה . והיו חורשין על גבי המענה [ אדמת המישור ] והוא היה חורש בטרשין [ אדמה סלעית וקשה . [ ישב לו והיה בוכה . אמר לו אביו : מפני מה אתה בוכה ? שמא [ אולי ] מצטער אתה , שאתה חורש בטרשין ? עכשיו הרי אתה חורש עמנו על גבי המענה . ישב לו על גבי המענה והיה בוכה . אמר לו אביו : מפני מה אתה [ בוכה ?[ שמא מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה ? אמר לו : לאו . אמר לו : ולמה אתה בוכה ? אמר לו : איני בוכה אלא שאני מבקש [ רוצה ] ללמוד תורה . אמר לו : והרי בן שמונה ועשרים שנה אתה , ואתה מבקש ללמוד תורה !? אלא קח לך אישה והוליד בנים , ואתה מוליכן לבית הספר . פעם אחת אמר : אלך ואלמד תורה לפני רבן יוחנן בן זכאי . אמר לו אביו : אי אתה טועם עד שתחרוש מלוא מענה . השכים וחרש מלוא מענה . נפלה פרתו ונשברה רגלה . אמר : לטובתי נשברה רגל פרתי . ברח והלך לו אצל רבן יוחנן בן זכאי בירושלים . . 1 כיצד הבין האב את בכיו של רבי אליעזר ? . 2 מדוע בכה רבי אליעזר ? . 3 מה הייתה תשובתו של הורקנוס לבנו הרוצה ללמוד תורה ? . 4 מדוע נאלץ רבי אליעזר לברוח ? פרקי דרבי אליעזר ספר אגדה שהתחבר במאה השמינית ובו אגדות על המאורעות שבמקרא מבריאת העולם ועד יציאת מצרים . שמו של הספר ניתן לו על-פי הסיפור הפותח אותו : מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס . רבן יוחנן בן זכאי גדול חכמי ישראל בדור הראשון של התנאים - מסוף ימי הבית השני ( שנת 70 לספירה ) ועד השנים הראשונות שלאחר החורבן . לפי המסורת היה מתלמידיו של הלל הזקן ונעשה לאחר מותו ליורשו הרוחני . בשנים שלאחר חורבן הבית ייסד מרכז יהודי רוחני בעיר יבנה כתחליף למרכז הדתי בירושלים , שבמרכזו היה בית המקדש שחרב . ביבנה תיקן תקנות וחוקים שונים , שמטרתם הייתה לשמר את זיכרון בית המקדש מחד גיסא ולאפשר את המשך קיומה של היהדות במציאות שנוצרה לאחר החורבן מאידך גיסא .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר