עמוד:73

בשבילך בראתי בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון , נטלו [ לקחו ] והחזירו [ והראה לו ] את כל אילני גן עדן ואמר לו : ראה מעשיי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי , תן דעתך [ שים לב ] שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך . קהלת רבה פרשה ז . 9 ממה חושש אלוהים ? . 10 מה הוא מבקש מאדם הראשון ? . 11 באיזה נימוק מבקש אלוהים מהאדם לשמור על העולם ? קהלת רבה מדרש לספר קהלת ( מחמש המגילות שבחלק הכתובים בתנ " ך , ( ממדרשי ה " רבה " לתנ " ך . מסודר לפי סדר פסוקי הספר . התחבר בארץ ישראל במאה השמינית לערך . לעבדה ול ... מרה וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה . ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר . […] ויצמח ה' אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל [ ... ] ויקח ה' אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה . בראשית פרק ב , פסוקים ז-ט , טו . 7 על מה הופקד אדם הראשון ? . 8 יש הרואים את שתי המילים " לעבדה ולשמרה " כסותרות זו את זו . מה דעתכם ? פיתוח לעומת שימור ב " שיר בוקר " מתבטאת אהבתו של המשורר למולדת בדימויים של פיתוח ובנייה מואצים . נתן אלתרמן מבקש להלביש את הארץ ב " שלמת בטון ומלט , " לבנותה , לייבש את ביצותיה ועוד . אכן , זה היה חזון התנועה הציונית בראשיתה . אולם מאז ועד ימינו השתנו דברים רבים בארץ , וממקום נידח ושומם נעשתה מדינת ישראל לאחת המדינות הצפופות בעולם . עם זאת גם כיום יש צורך בסלילת כבישים , בניית בתים והקמת מפעלי תעשייה לרווחתם של אזרחי המדינה . כיצד אפוא ניתן ליישב את הסתירה בין ערכי הבניין ופיתוח הארץ מחד גיסא ובין שמירה על איכות הסביבה והטבע בארצנו מאידך גיסא ? נדון בשאלה זו בעזרת המקורות האלה : ניקולא פוסן , אדם וחוה בגן עדן

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר