עמוד:187

2 5 במעגל שבסרטוט מסומנות קשתות שוות . בדקו כל אחת מהטענות הבאות וקבעו אם היא נכונה או לא נכונה . הסבירו . | BE = BF ג | BD = FG א | ? BDE ? ? FGB ד | BE = BG ב סרטטו מעגל על נייר שקוף . היעזרו בסרגל עם שנתות וסרטטו במעגל שני מיתרים שווים . קפלו את דף הנייר כך ששני המיתרים יכסו זה את זה . האם הקשתות הקטנות המתאימות לשני המיתרים מכסות זו את זו בדיוק ? משפטים 1 אם שני מיתרים ( באותו מעגל ) שווים זה לזה , אז הקשתות הקטנות המתאימות להם שוות זו לזו . בסרטוט : אם ידוע ש , BJ = KL– ניתן להסיק ש BMJ = KNL– 2 אם שתי קשתות ( באותו מעגל ) שוות זו לזו , אז המיתרים המתאימים להן שווים זה לזה . בסרטוט : אם ידוע ש , BMJ = KNL– ניתן להסיק ש . BJ = KL– בשלב הזה של הלימוד לא נוכיח את המשפטים האלה . 3 במעגל שני מיתרים שווים זה לזה . האם הקשתות הגדולות המתאימות להם שוות זו לזו ? הסבירו . 4 קדקודי המלבן ABCD נמצאים על מעגל אחד . א . כתבו זוגות של קשתות שוות . ב . הוכיחו כי AC קוטר במעגל . תזכורת בפרק זה בנייה פירושה בנייה באמצעות סרגל ללא שנתות ומחוגה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר