עמוד:24

מבנה ספר שופטים ועיצוב הפרשות והסיפורים על הפתיחה לספר שופטים * י"מ גרינץ , "שופטים א , "' בתוך . ? י"מ גרינץ וי' ליוור ( עורכים , ( ספר סגל ירושלים , תשכ"ה , עמ' * . 71-42 מ' ויינפלד , "על שני מבואות לתקופת השופטים , " בתוך f מיהושע ועד יאשיהו , ירושלים , תשנ"ב , עמ' . 99-85 * נ' נאמן , "פרשת כיבוש הארץ בספר יהושע , " בתוך ? נ' נאמן וי' פינקלשטיין ( עורכים , ( מנוודות למלוכה - היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל , ירושלים , תש"ן , עמ' . 336-328 על פרשת שמגר בן ענת * נ' שצ'ופק , "אור חדש על שמגר בן ענת , " בתוך : בית מקרא , קמב , תשנ"ה , עמ' . 223-212 מנהיגות השופטים * ט' אישידה , "שופט , שופטים , " בתוך ו אנציקלופדיה מקראית , כרך ז , ירושלים , תשל"ו , עמ' * . 583-577 י' אמית , "' איש ישראל וסירוב גדעון למלוך , " בתוך ] שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , יא , תשל"ז , עמ' * . 31-25 מ' בובר , מלכות שמים : עיונים בספרי שופטים ושמואל , ירושלים , תשכ"ה . * א' מלמט , "מנהיגות כריזמאטית בספר שופטים , " בתוך ו ישראל בתקופת המקרא , ירושלים , תשמ"ג , עמ' . 184-128 ביבליוגרפיה להעשרה ולהרחבה על ספר שופטים פירושים לספר שופטים * י' אליצור , ספר שופטים , ירושלים תשל"ו . * י' אמית , שופטים עם מבוא ופירוש , תל אביב וירושלים , תשנ"ט . * י' קויפמן , ספר שופטים , ירושלים , תשכ"ב . * י' רוזנסון , עיונים פרשניים בספר שופטים , הוצאת תבונות , אלון שבות , תשס"ג . ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריה של ימי השופטים * א' מלמט , "ימי השופטים , " בתוך י ישראל בתקופת המקרא , ירושלים , תשמ"ג , עמ' * . 127-81 נ' נאמן וי' פינקלשטיין ( עורכים , ( מנוודות למלוכה - היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל ( מבחר מאמרים בנושאי ארכיאולוגיה וסינתזות היסטוריות מקיפות על תקופת השופטים , ( ירושלים , תש"ן . * י' פינקלשטיין , הארכיאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים , תל אביב , תשמ"ו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר