עמוד:273

שנקלטו . ברור כי אין לבצע משימה זו בעזרת הלולאה for שכן מספר החזרות תלוי בקלט ואינו ידוע מראש . התכנית תגדיר שני משתנים שישמשו כמונים של מספר הזוגיים ומספר האי-זוגיים שיקלטו . מונים אלו יאותחלו לאפס . כמו כן תגדיר התכנית משתנה לולאה בשם num אשר יקלוט את הערכים מהמשתמש . הקליטה תתבצע בתוך הלולאה , אך כיוון שהכניסה ללולאה מותנית בערך חיובי של , num יש לקלוט את המספר הראשון לפני הלולאה . בתוך הלולאה ייבדק ערכו של , num ובהתאם לערכו יעודכן המונה המתאים . בסיום הלולאה תודפס הודעה מתאימה . להלן התכנית : " ); var countEven = 0 ; var countOdd = 0 ; < script type = "text / javascript" > הכנס מספר חיובי . הכנס מספר שלילי לסיום { while ( num > 0 ) var num = prompt (" " ); countOdd ++ ; else countEven ++ ; if ( num % 2 == 0 ) הכנס מספר חיובי . הכנס מספר שלילי לסיום document . write ( "even : " + countEven + " odd : " + countOdd ); } num = prompt (" ניתן לקנן לולאות , כלומר לכתוב לולאה בתוך לולאה . נדגים זאת בתכנית אשר תדפיס את לוח המאה , ושבה יודגש כל מספר המתחלק ב . 7- התכנית תגדיר לולאת for מקוננת . המשתנה i ייצג את מספר השורה והמשתנה – j את מספר העמודה . ערכו של המספר בשורה 3 עמודה 5 הוא 25 ( בדוק (! על כן ניתן לi- ערכים בין 0 ל9- ולj- ערכים בין 1 ל10- ונחשב את הערך בשורה i עמודה j על-ידי הנוסחה . i * 10 + j בכדי להציג את לוח המאה כך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר