עמוד:156

% > להלן דף המשמש לניתוב הגולש לדף המתאים : ( User . aspx ) < % @ Page Language = "C + " % > public void Page–Load () < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Home Page < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר