עמוד:14

ז . זהירות , כאן בונים מלבנים ! בסךטוט שלפניכם בנו ג-ךר מ 20 אבנים לחצר T : ? שהצורה . T - ? שלה T v היא י מלבן ... - ו . ( שימו לב .= .. פנות האבנים T : T נוגעות : זו בזו , T ' אך אינן חופפות זו את זו ( . בנו : גדרות ; י : לחצרות " T מלבני -... . - ות רבות ככל T : האפשר . T : v T ובכל T : בני T ? : -ה השתמשו T בכל 20 T : האבנים 1 " ? . מצאו : ? כמה : T - אבנים : ? T— דרושות לרצוף T ' של כל T חצר . ?? T אפשרות א : ארך החצר ?? אבנים . nrn *^~^™? T v ' v T : v החצר : אבנים . ? - לרצוף החצר דרושות אבנים . אפשרות : T : ב -. ארך רחב החצר החצר אבנים : אבנים 1 . . ? ~ לרצוף החצר דרוש 1 ת אבנים . אפשרות ג.- ארך רחב החצר החצר אבנים : אבנים 1 . . ? T - לרצוף החצר ךרושות אבנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר