עמוד:87

פתרון נשתמש במשוואה : ( 4-8 ) ההגבר עם משוב קטן פי ( 1 + 19 = ) 20 מהגבר המגבר היסודי . הגודל /!/? נקרא הגבר החוג . ( loop gain ) בדוגמה 4 . 1 הגבר החוג הוא . 19 הגודל 1 + A / 3 נקרא מידת המשוב ( amount of feedback ) והוא מסומן באות ם . בדוגמה 4 . 1 מידת המשוב היא . 20 במעגלים רבים הגבר החוג Af 5 גדול מאוד ( באופן מתימטי נרשם הדבר כך . ( Afl » 1 . במקרים אלה , ניתן להזניח את ה1- במכנה של משוואה , ( 3-8 ) ולרשום ; פירוש הדבר שאם , A / 3 » 1 הגבר המגבר עם המשוב , aa אינו תלוי כלל בהגבר המגבר היסודי , . A ההגבר עם משוב , , A f נקבע בעיקר על-ידי רשת המשוב . רשת המשוב בנויה על-פי רוב מנגדים מדויקים , שהם כידוע יציבים יחסית וערכם כמעט אינו משתנה בתלות בתנאי סביבה או זמן . ההגבר , 4 לעומת זאת , רגיש הרבה יותר ותלוי למשל בטמפרטורה . כמו כן , לשני מגברים מאותו סוג עשוי להיות הגבר שונה . לכן העובדה yjpj Af -v בעיקר על-ידי רשת המשוב גורמת לכך שההגבר בחוג סגור יהיה מדויק וקרוב לתכנון , וכן יציב יותר ורגיש פחות לשינויים בתנאי הסביבה או בערכי הרכיבים . דוגמה 4 . 2 נתונה מערכת הגברה עם משוב שלילי . / 7 = 0 . 1 , A = 1000 מצא את ; א . הגבר החוג . ב . מידת המשוב . ג . הגבר מגבר המשוב ו . 1 בקירוב . . 11 באופן מדויק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר