עמוד:4

3 . 4 סוגים שונים של מעגלי תמורה 3 . 5 61 פרמטרי ההגבר 3 . 6 63 חישוב הגבר עם עומס 3 . 6 . 1 64 מגבר מתח 3 . 6 . 2 65 מגבר מתח אידיאלי 3 . 6 . 3 66 מגבר זרם 69 3 . 6 . 4 מגבר זרם אידיאלי 3 . 6 . 5 70 מגברי מתח-זרם וזרם-מתח 3 . 7 73 חיבור מגברים בשרשרת 75 שאלות חזרה לפרק 3 פרק - 4 מגברים עם 4 . 1 81 aiuri מבוא 81 4 . 2 המבנה הכללי של מגבר עם חשוב 83 פרק - 5 מגברי שרת 5 . 1 91 מבוא 5 . 2 91 סימול מגבר השרת במעגל 5 . 3 91 ההגבר והדקי המבוא 5 . 4 93 מגבר שרת אידיאלי 93 5 . 5 אופיין התמסורת של מגבר שרת 5 . 6 95 מגבר שרת בחוג סגור 5 . 7 100 התצורה המהפכת 5 . 8 101 התצורה הלא-מהפכת 5 . 9 107 יישומים של מגברת שרת 5 . 10 110 ביצוע פעילות מתימטית באמצעות מגבר שרת 112 שאלות חזרה לפרק 120 5 פתרונות לשאלות נבחרות 131

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר