עמוד:14

" עבדים היינו" עבדים היינו לפרעה במצרים , ויוציאנו יי אלהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה . ואלו לא הוציא הקדו ff ברוך הוא את אבותינו ממצרים , הרי אנו ובנינו ובני בנינו מ ff עבדים היינו לפרעה במצרים . ואפילו כלנו חכמים , כלנו נבונים , כלנו זקנים , כלנו יודעים את התורה , מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים . וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה מ ff בח . " בכל דור ודור" בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים , ff נאמר : והגדת לבנך ביום ההוא לאמר , בעבור זה עשה יי לי בצאתי ממצרים . לא את אבותינו בלבד גאל הקדו ff ברוך הוא , אלא אף אותנו גאל עמהם , ff נאמר : ואותנו הוציא מ ff ם , למען הביא אתנו , לתת לנו את הארץ א ff ר נ ff בע לאבתנו . " וירעו אותנו המצרים" וירעו אתנו המצרים ויענונו , ויתנו עלינו עבדה ק ff ה . וירעו אתנו המצרים - כמה ff נאמר : הבה נתחכמה לו פן ירבה , והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו , ועלה מן הארץ . ויענונו - כמה ff נאמר : וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם . ויבן ערי מסכנות לפרעה . את פתם ואת רעמסס . ויתנו עלינו עבדה ק ff ה - כמה ff נאמר : ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך .

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר