עמוד:86

אליהו " T הנביא T - : והאיכר T T הקמצן ' T : ' - - לפני הךבה שנים חי בארץ ישראל נבי א כ > פוךסם . קראו לו אליהו הנביא . יש הךבה אגדות על אליהו הנביא . באגדות מספרים - : - : על - פלאים ? T : שהוא v עשה . T ' T אגדה TT - אחת - - על ^ אליהו •• T ? הנביא ? T - מספרת ? למה T T אפשר T : v לראות : ? בהר הכךפןל אבנים גדולות ועגולות . האגדה מספרת כך ? . אליד 7 , T ? הנביא r — חי - במערה TT : על הר הכרמל - . V : היה T T לו זקן 1 IT T ארוך I T ושער ארוף , והוא לבש בגדים פשוטים . אליהו הנביא אהב להסתובב בכפלים ולהכיר את האנשים . יום אחד טיל ... אליהו •• • T הנביא ? - על - הר - הכרמל :: - - וראה T T איכר T עובד -י ב שדה T ' . של •„• אבטיחים ~ J *• . אליהו ~ T ? " הנביא ? T אמר — T לאיכר T T שהוא T V רעב ?• , וביקש 1 ? ממנו . •' אבטיח — —• - אחד . TV האיכר T ? T לא הכיר • את ?/ אליהו . T ? ' * הוא הסתכל .. — , על — הבגדים T ; — הפשוטים ; — ועל — ; ה שער r " הארוך : I T T ואמר : — T " אלה ל א אבטיחים , אלה אבנים " . אליהו כעס על האיכר הקמצן : I T : I- - ואמר : --T "מה שאמרת T :- T v עכשיו T : - יהיה v : ? נכה " . I T מיד T באותו : הרגע הפכו האבטיחים לאבנים עגולות . אלה הן האבנים שנמצאות על הר הכךמל עד היום . ספרו מה T אתם v - יודעים ~ ; על - אליהו T ? ?? הנביא T - . מה כתוב עליו בתנ"ך ? אתם מכירים אגךה ארוךת על אליהו הנביא ? 7 , TS'K הנביא לדאינד ;* 0 , 7 , 7 ןעל פי זאב וילנאי , אגדות arm התלמידים קוראים אח האגדה ועונים בעל פה על השאלות : למה אליהו הנביא כעס על האיכר ? איזה פלא עשה אליהו הנביא ? 11 S 0 ככיתה.- מטרת התרגיל לתת רקע נוסף לדמותו של אליהו הנביא . קראי נביא פלא ן ^ גול ןקו לרזקזתובב כפר איכר אבטיח להכיר להפוך ל ... נמצא ספרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר