עמוד:157

שאלה 8 . 5 מדוע אות הדופק המלבני המתקבל בנקודת הבדיקה TP במעגל המערכת ( איור ( 8 . 8 הוא 5 בעל מופע הפוך לדופק המלבני המתואר באיור ? 8 . 3 כיצד ניתן לשנות את המעגל המתואר באיור 8 . 8 כדי ליצור אות דופק מלבני בעל מופע זהה לזה המתואר באיור ? 8 . 3 הסבירו . ג . הציוד הדרוש - משקף תנודות ספרתי או - מערכת איסוף מידע ( data logger ) ממוחשבת הכוללת מערכת אלקטרונית ומחשב שאליו מחוברת מערכת איסוף המידע ומותקנת בו תוכנה מתאימה - מחוללי אותות ( 2 ) רב-מודד ספרתי - ( 2 ) מערכת לבקרת מהירות מנוע בשיטת PWM ( לרבות מעגל המתמר האלקטרו-אופטי ) - מונה תדר - ( counter ) כבלים , הדקי-תנין , מחברי BNC ומחברים למוצא המקבילי של המחשב ( לפי הצורך ) ד . ביצוע הניסוי תחילה נכייל את הטכוגנרטור ונבדוק את תלות מהירות המנוע בגורם המחזור . כיול הטכוגנרטור נעשה על-ידי מדידה בו-זמנית של המתח בנקודת הבדיקה TP 6 ומדידת המהירות של המנוע באמצעות המתמר האלקטרו-אופטי . שינוי גורם המחזור נעשה על-ידי שינוי מתח הייחוס . ( K DC ) . 1 חברו את המוצא של מחולל האותות להדק 6 של המגבר . U בחרו אות גל משולש בעל תדר של , 2000 Hz מתח מזערי של v = 0 V ומתח מרבי של V = 3 V ( כלומר , K = 3 V והיסט DC של . ( + 1 . 5 V pp . 2 חברו את נקודת הבדיקה TP 10 במעגל המתמר האלקטרו-אופטי למונה תדר . . 3 חברו את מבוא משקף התנודות ( אנלוגי או ספרתי ) לנקודת הבדיקה . TP 5 חברו מד-זרם בין נקודת הבדיקה TP 7 לבין נקודת הבדיקה TP 5 ( זרם המנוע . ( סובבו את

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר