עמוד:94

IV מהלך הניסוי א . המערכת האלקטרונית באיור 5 . 18 מופיע המעגל החשמלי שתוכנן ונבנה על פי הדרישות והנתונים שבסעיף 111 ד לעיל . מעגל חשמלי נפרד עבור המתמר האלקטרואופטי מתואר באיור . 5 . 19 שני המעגלים ניזונים ממקור מתח של . ± 6 V בשני המעגלים מצויות נקודות בדיקה , TPj , TP ) ופו ( ' שבהן אפשר למדוד מתחים בתלות 2 בזמן . למשל , על-ידי חיבור משקף תנודות לנקודת הבדיקה , TP 4 ניתן למדוד את המתח על הדקי המנוע בתלות בזמן . הבקר היחסי במערכת זו ממומש על-ידי מגבר השרת . U \ B מגבר זה ( יחד עם טרנזיסטור ההספק wownn Q כדוחף זרם ) הוא בעל הגבר מתח הנקבע על-ידי מצב הפוטנציומטר x *' 3 עבור ערכי הנגדים הנתונים באיור , 5 . 18 ההגבר המזערי הוא ? a ncrtre והתגבר המרבי הוא . ( MlII K c . 20 ( 5 . 1 ) ^ עוצמת אות המתח בנקודת הבדיקה TP נקבעת על-ידי מצב הפוטנציומטרים P ו-ךל . x 0 בהמשך נקבע את 7 } במצב שבו יתקבל מתח קבוע בנקודת הבדיקה 7 . V TP = 4 V , TP במצב זה , סיבוב מלא של הכפתור על סקלת הפוטנציומטר P גורם לשינוי אות המתח במבוא מגבר היחידה ( V J ? ) בין אפס לבין 0 .-4 V טרנזיסטור ההספק Q x משמש כממתג זרם : כאשר זרם הבסיס גדול מאפס , זורם בטרנזיסטור זרם מהקולט לפולט ועל הדקי המנוע מופיע המתח המרבי . כאשר זרם הבסיס לטרנזיסטור קטן לאפס , אין זרם בטרנזיסטור והמתח על הדקי המנוע הוא אפס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר