עמוד:288

נרשום תכנית הכוללת את הפונקציה : example . DATA . STACK 100 h . MODEL SMALL start : . CODE אתחול מקטע נתונים mov ds , ax mov ax , @ DATA ; העברת פרמטר לפי ערן באוגר mov al , 2 ; al זימון הפונקציה הדקורטיבית ; call example יציאה מתכנית ; int 21 h mov ax , 4 c 00 h הגדרת הפונקציה הדקורטיבית ; cmp al , 0 example PROC אם al = 0 סיים ; dec al ; al = al 1 je done קריאה רקורסיבית END start ENDP example done : ret call example ; כדי לעקוב אחר ביצוע הפונקציה example נתאר את קטע ממקטע הקוד שמכיל את התכנית , קטע המחסנית ואת האוגרים בהם נשתמש לביצוע התכנית . נניח כי לאחר תרגום וטעינת התכנית זיכרון , הפונקציה example מאוחסנת בכתובות . 000 Fh-0018 h שלב ראשון : תבנית ראשית מזמנת את הפונקציה example בהתחלה , מצביע תכנית IP מכיל את הכתובת של ההוראה הראשונה בתכנית והיא . 0000 הוראות התכנית מתבצעות בזו אחר זו , עד להוראה שמזמנת את הפונקציה ; le CALL example כתוצאה מזימון הפונקציה , מתבצעות הפעולות הבאות ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר