עמוד:5

פרק 8 עיבוד מחרוזות ובלוקים של נתונים 311 8 . 1 הגדרת מחרוזות בשפת אסמבלי 8 . 2 311 מבנה של הוראות מחרוזת 8 . 3 313 העתקת מחרוזות - ההוראה 8 . 4 313 MOVS חזרה על פעולת ההעתקה 8 . 5 316 כתיבת תווים במחרוזת - ההוראה 318 ( Store a string ) STOS 8 . 6 קריאת תו ממחרוזת - ההוראה 8 . 8 321 ( CoMPare String ) CMPS DNiinn rmnnn nNiwn 8 . 7 319 ( Load a String ) LODS חיפוש תו במחרוזת הוראה 8 . 9 325 ( SCAn String ) SCAS טבלאות תרגום וההוראה 327 XLAT פרק 9 פסיקות וקלט-פלט 329 9 . 1 מבוא 329 9 . 2 שימוש בשגרת השירות של own 9 . 3 329 DOS ! nvni n 1 p > ttt J /; J > J 9 . 4 338 8086 קריאה ושינוי של פסיקה 9 . 5 346 הוראות IN ו- דסס 350 פרק 10 ארכיטקטורה של מעבדים מתקדמים 353 10 . 1 ההשפעה של ההתפתחות הטכנולוגית על מבנה מעבדים מתקדמים 10 . 2 353 מבנה האוגרים במעבדים מתקדמים 10 . 3 356 ארכיטקטורת "צינור הוראות" 10 . 4 358 ( pipelining ) ארגון זיכרון 375

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר