עמוד:4

פרק 5 תכנות בסיסי בשפת אסמבלי 141 5 . 1 מבוא 5 . 2 141 הוראות להעברת נתונים 5 . 3 141 הוראות אריתמטיות - חיבור וחיסור 5 . 4 144 הוראות בקרה 5 . 5 163 הוראות כפל וחילוק 182 5 . 6 הוראות לוגיות 5 . 7 188 הוראות הזזה וסיבוב 202 פרק 6 שיטות מיעון , מערכים ורשומות 215 6 . 1 הצהרה על מערכים ורשומות 6 . 2 215 שיטות מיעון | 1 V > n 6 . 3 221 224 ( Immediate addressing ) H » n 6 . 4 מיעון אתר ) 1 V > D 6 . 5 225 ( Register addressing ) PV' » 6 . 6 226 ( Direct addressing mode ) מיעון עקיף בעזרת אתר 6 . 7 229 ( Indirect Addressing Register ) מיעון אינדקס 6 . 8 235 ( Direct Indexed Mode ) מיעון בסיס 6 . 9 240 ( Base Relative Addressing ) מיעון אינדקס-בסיס 243 ( Based Indexed Addressing Modes ) פרק 7 מחסנית , שגרות ומקרו 249 7 . 1 מבוא 7 . 1 249 כתיבת פרוצדורה וזימונה 7 . 3 250 המחסנית ומצביע המחסנית 7 . 4 253 העברת פרמטרים 7 . 5 264 מימוש משתנים מקומיים 7 . 6 271 העברת מערך כפרמטר לפרוצדורה 7 . 7 277 מימוש פונקציות 7 . 8 281 פונקציה רקורסיבית 7 . 9 284 מקרו 302

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר