עמוד:4

3 . 2 . 1 סוגי מערכות תקשורת 3 . 2 . 2 56 מאפיינים של מערכת תקשורת 3 . 3 57 מתנדים סינוסואידליים 3 . 3 . 1 58 מבוא 3 . 3 . 2 58 העקרונות ליצירת תנודות 3 . 3 . 3 59 היבטים מעשיים של התעוררות תנודות 62 3 . 3 . 4 מתנד גשר ויין 3 . 3 . 5 64 ( Wein Bridge Oscillator ) ייצוב תנופת התנודות 67 סיכום סעיף 69 3 . 3 שאלות חזרה לסעיף 70 3 . 3 פרק : 4 אפנון תנופה 73 4 . 1 תיאור האותות בתלות בזמן 73 4 . 1 . 1 גורם האפנון 4 . 2 76 תיאור ספקטראלי של אות 4 . 2 . 1 78 AM אות מאפנן סינוסואידלי 4 . 2 . 2 79 אות מאפנן כללי 4 . 3 82 הספק שידור ונצילות 4 . 4 84 אפנן פס צד כפול עם גל נושא מדוכא 88 DSB – 4 . 4 . 1 תיאור אות DSB בתלות בזמן 4 . 4 . 2 88 תיאור ספקטראלי של אות 4 . 4 . 3 90 DSB הספק שידור 4 . 4 . 4 91 השוואה בין אפנון AM ובין אפנון 4 . 5 93 DSB אפנון פס צד יחיד 4 . 5 . 1 94 SSB – תיאור ספקטראלי של אות 94 SSB 4 . 5 . 2 השוואה בין אפנון SSB ובין אפנון 4 . 6 96 AM משדר 4 . 6 . 1 98 AM תפקיד המשדר במערכת תקשורת 4 . 6 . 2 98 מבנה המשדר 4 . 6 . 3 101 משדר 4 . 6 . 4 102 AM מאפייני המשדר 4 . 7 104 מקלט 4 . 7 . 1 110 AM תפקיד המקלט במערכת תקשורת 110

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר