עמוד:248

. 5 המדינה תכיר בנישואין שנערכו בחו"ל , אלא אם כן הם נוגדים את התנאים המנויים בסעיף . 6 . 2 הכרעות לגבי הנישואין , למעט החלטות על תוקף הנישואין או חלותם , תיעשינה בבית משפט או בבית דין לפי החלטת הצדדים . לא הסכימו הצדדים - יידון העניין בפני טריבונל מיוחד , שיורכב משופט אזרחי , דיין ושופט אזרחי הרואה עצמו כפוף לדין הדתי . . 7 התרת נישואין תיערך בבתי משפט אזרחיים ובבתי דין דתיים . בית משפט אזרחי רשאי להתנות התרת נישואין אזרחית בסיום קודם של הנישואין על-פי הדת . . 8 בתעודת הזהות יירשם המעמד האישי בצירוף הפנייה למרשם . במרשם יצוינו טיב טכס הנישואין או התרת הנישואין , זהות מי שערך אותו , מועדו ומקומו . 9 ... המדינה תשתתף במימון מוסדות דתיים ( עורכי נישואין , בתי דין ) לפי היקף הנזקקים להם . . 10 בעניין החזקת ילדים ידונו כל בתי המשפט ובתי הדין לפי העיקרון של טובת הילד . עקרון זה יפורש על-פי השקפותיהם של מפרשיו . . 11 כל בתי המשפט ובתי הדין מחויבים לעקרון של שוויון ערך המינים . בתי דין דתיים יפעלו על פי דיניהם , ואלה יגברו על הוראות אחרות . . 12 תבוטל ההכרה המשפטית הגורפת ב"ידועים בציבור" ובזכויותיהם . זכויותיהם של מי שחיים יחדיו , שלא במסגרת נישואין , תוסדרנה בחוזים ובהסדרים מיוחדים לפי הצורך . . 13 הוראות אלה יחולו על מי שנישא לאחר תחילתן . תיקבענה הוראות מעבר על מנת לקצר את משך הזמן של תחולת הסדרים משפטיים שונים על זוגות בישראל " . ( עמ' ( 16-15 . 4 הצעת חוק ברית הזוגיות ( דברי הסבר ) בתוך הצעה לחוקה בהסכמה , אתר האינטרנט של המכון הישראלי לדמוקרטיה www . idi . org . il מטרת הצעת חוק ברית הזוגיות היא לענות על מצוקתם של כל אלה שאינם רוצים או יכולים להינשא בטקס דתי בישראל . יודגש : על פי ההצעה , " נישואין" ו"גרושין" בישראל ייערכו אך ורק בהתאם לדין הדתי , אך זוגות שאינם מעוניינים בכך יוכלו למסד את הקשר ביניהם באמצעות מרשם מיוחד שיעניק להם זכויות אזרחיות כאילו נישאו . מרשם הזוגיות ינוהל על ידי המדינה ובאחריותה . בני זוג אשר יבקשו לחיות חיים משותפים יוכלו להירשם אצל רשם זוגיות . בד בבד עם רישומם , בני הזוג יתבקשו להצהיר כי ההתקשרות בברית הזוגיות אינה משקפת כוונה להינשא בהתאם להלכה . על פי פסיקה רבנית קודמת יש להניח שלרישום כזוג לא תהיה משמעות הלכתית כלשהי , ובכך יימנעו מכשולים רבים , ובהם ממזרות . בהצעת חוק ברית הזוגיות גם תנאי כשירות אזרחיים למעוניינים להירשם כזוג , כגון : גיל , היעדר קרבת משפחה , איסור על רישום אדם נשוי . הצעת חוק ברית הזוגיות כוללת נוהל של רישום במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות , נוהל של התרת ברית הזוגיות ובו התייחסות להסדר יחסי ממון , מזונות ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר