עמוד:185

העבודה בשבת בראי הפסיקה חוק שעות עבודה ומנוחה וכן התיקונים שנוספו לו במהלך השנים לא פתרו את כל הבעיות הקשורות בעבודה בשבת . למרות התיקון משנת , 1981 אנשים שומרי שבת חשים לא אחת , כי הם מופלים לרעה על רקע סירובם לעבוד בשבת . משהגיעה הסוגיה לדיון משפטי קבעו השופטים , כי גם אדם שאיננו דתי רשאי לבקש לא לעבוד בשבת , אף בלי שיצטרך לפרט את מניעיו ( ראו "מן המשפט , " עמ' . ( 186 סוגיה אחרת שנידונה בקשר לחוק שעות עבודה ומנוחה הייתה החיוב המופיע בו , ולפיו יום המנוחה השבועי של עובד יהודי יהיה שבת . בנושא זה פסק בית הדין הארצי לעבודה , כי קביעת יום המנוחה השבועי ליהודים ביום השבת היא ביטוי להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית . * ספר החוקים תשמ"א , עמ' . 124 ( ב ) בימי מנוחה כאמור , לא יעבוד חבר של אגודה שיתופית בבית מלאכה או במפעל תעשיה של האגודה ; בבית מלאכה או מפעל תעשיה של אגודה שיתופית חקלאית לא יעבוד חבר אלא אם העבודה קשורה בשירותים הנחוצים למשק שלה . מתוך חוק שעות עבודה ומנוחה ( תיקון מס' , ( 5 התשמ"א * 1981- . 1 אחרי סעיף 9 ב לחוק שעות עבודה ומנוחה ... יבוא : 9 ג . ( א ) לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים , ולא ידרוש ממנו ליתן התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה . 9 [ ... ] ד . ( א ) עובד שלא עבד קודם לכן בימי המנוחה השבועית ושמעבידו דרש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית , או שהודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו לעבוד כאמור , רשאי להודיע למעבידו , לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה או ההודעה כאמור , שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים . 9 [ ... ] ו .... ( ב ) הוראות סעיפים 9 ג ו9- ד לא יחולו -( 1 ) במקום עבודה שהוא מפעל או מוסד או חלק מהם המופקדים על בטחון הציבור ; ( 2 ) בעבודה הקשורה בבטחון המדינה או בשמירת בטיחותם , שלומם או בריאותם של בני אדם ; ( 3 ) בעבודה הקשורה באירוח בבתי מלון ; ( 4 ) בעבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו ; ( 5 ) בעבודה הקשורה בקיום אספקה או שירותים חיוניים ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר