עמוד:184

העובדה שמעולם לא נחקק חוק שבת המבטא את מהותה הדתית , מוסברת לא אחת בהיותם של הדתיים מיעוט פוליטי , אולם יש התולים זאת בהתנגדותם של רבנים חשובים לחוק כזה . * התוצאה היא , שמגוון של נושאים הקשורים באופייה הציבורי של השבת הוסדרו בחקיקה משנית ונותרו פתוחים להשפעת התמורות שחלו במשך השנים בתחום הדמוגראפי , החברתי , הפוליטי והתרבותי . מתוך חוק שעות עבודה ומנוחה , תשי"א ** 1951- פרק שלישי : מנוחה שבועית . 7 ( א ) לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד . ( ב ) המנוחה השבועית תכלול . 1 - לגבי יהודי - את יום השבת . . 2 לגבי מי שאינו יהודי - את יום השבת או את היום הראשון או את היום השישי בשבוע , הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועי שלו . . 9 [ ... ] העבדת עובד במנוחה השבועית אסורה , אם לא הותרה לפי סעיף . 12 [ ... ] . 12 ( א ) שר העבודה רשאי להתיר העבדת עובד בשעות המנוחה השבועית , או בחלק מהן , אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה למנוחה השבועית לכולה או לחלק ממנה , עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בבטחון הגוף או הרכוש , או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה , בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם , לדעת שר העבודה , חיוניים לציבור או לחלק ממנו . ( ב ) היתר כללי לפי סעיף קטן ( א ) לא יינתן אלא על פי ועדת שרים המורכבת מראש הממשלה , שר הדתות ושר העבודה . . 17 [ ... ] ( א ) הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן : ( 1 ) ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ11?2- משכרו הרגיל ( 2 ) ... יתן לו המעביד , במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד , שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד . מתוך חוק שעות עבודה ומנוחה ( תיקון , ( תשכ"ט *** 1969- . 1 בחוק שעות עבודה ומנוחה , תשי"א ... 1951- אחרי סעיף 9 יבוא : 9 א . ( א ) בימי המנוחה הקבועים ... לא יעבוד בעל בית מלאכה בבית מלאכתו , ולא בעל מפעל תעשיה במפעלו , ולא יסחר בעל חנות בחנותו . * אליאב שוחטמן , " השבת אינה ניתנת לחלוקה " , שנה בשנה , תשס"ב , הוצאת היכל שלמה , ירושלים , עמ' . 308-283 ** ספר החוקים תשי"א , עמ' . 205-203 *** ספר החוקים תשכ"ט , עמ' . 54

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר