עמוד:92

המבוקר . באזור זיכרון זה מאוחסנות גם כל פונקציות התוכנה המוגדרות על-ידי היצרן עבור הבקר ( ובעזרתן כותבים את תכנית הפיקוד לתהליך . ( אזור זיכרון זה מאוחסן ברכיב מסוג , ROM ולמשתמש אין גישה אליו . זיכרון המשתמש – ( User Memory ) באזור זיכרון זה נשמרת תכנית הפיקוד , אשר נכתבה על-ידי "המשתמש " כדי להפעיל את התהליך המבוקר על-ידי הבקר המתוכנת . אזור זיכרון זה מאוחסן ברכיב מסוג , RAM והמשתמש יכול לשנות את תכנית הפיקוד או לעדכן אותה על-ידי עריכתה מחדש . זיכרון משתני הבקר – ( Data Memory ) אזור זיכרון זה משמש לאחסון זמני של כל הערכים הדרושים לבקר לצורך ביצוע תכנית המשתמש והרצתה . אזור זה מחולק לשני תת-אזורים ומאחסן שני סוגי נתונים : ? ערכי ( 1 / 0 ) ON / OFF המשקפים את מצבן של כל נקודות המבוא והמוצא בבקר . ( Inputs and Outputs Image Registers ) ערכי נקודות המבוא נקבעים על-ידי אביזרי השטח המחוברים לכרטיס המבוא בבקר , וערכי נקודות המוצא נקבעים לפי החישובים הנערכים במהלך הרצת תכנית המשתמש על-ידי הבקר . ? ערכים מספריים שנקבעו על-ידי המשתמש כפרמטרים קבועים בתהליך ( כמו זמן רצוי לפעולת קוצב זמן בתוכנה או ערך טמפרטורה רצוי בתנור , ( וערכים מספריים המחושבים במהלך הרצת תכנית המשתמש ( כמו תוצאת חיבור או חיסור של שני מספרים . ( איור 2 . 26 אזורי הזיכרון השונים בבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר