עמוד:11

בארץ ישראל , בשטח שממערב לנהר הירדן , חיו רוב ערבי ומיעוט יהודי . מעריכים כי בתום מלחמת העולם הראשונה היו בארץ ישראל כ56- אלף יהודים וכ600- אלף ערבים . על בריטניה הוטלה חובה לפעול למען האוכלוסייה במקום , מתוך הבנה כי שלטונה בארץ ישראל הוא זמני . בכתב המנדט נקבע , כי על בריטניה ליצור בארץ ישראל תנאים מדיניים , מנהליים וכלכליים שיאפשרו את הקמת הבית הלאומי היהודי . כתב המנדט הסמיך את הסוכנות היהודית ( היא ההסתדרות הציונית ) להיות הגוף המייצג הבלעדי של העם היהודי לפני ממשלת המנדט בכל ענייני ארץ ישראל שנגעו להקמת הבית הלאומי . אמנם בריטניה התחייבה לאפ ְ ׁש ֵ ר את הקמת הבית הלאומי היהודי , אבל גם לערבים היו דרישות לאומיות משלהם . לכן נאלצה בריטניה לנהל את מדיניותה בארץ ישראל תוך התחשבות ביהודים ובערבים כאחד . בד בבד היה על בריטניה למלא את התחייבויותיה בכתב המנדט ולדווח על כך לחבר הלאומים , וגם לשמור על האינטרסים שלה . תעודה כתב המנדט על ארץ ישראל , 24 ביולי 1922 ) קטעים ( סעיף : 2 בעל המנדט יהיה אחראי להעמדת הארץ בתנאים מדיניים , מ ִ נהליים וכלכליים כאלה , אשר יבטיחו את הקמתו של הבית הלאומי היהודי [ ... ] את ההתפתחות של מוסדות שלטון עצמי , וכמו כן [ יהיה אחראי ] לשמירת הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי ארץ ישראל , בלי הבדל בין עם לעם ובין דת לדת . סעיף : 3 על בעל המנדט לעודד שלטון עצמי מקומי , במידה שתרשינה זאת הנסיבות . סעיף : 4 סוכנות יהודית נאותה ת ּ ּכר כמוסד ציבורי , שתכליתו לייעץ לממשלת ארץ ישראל ולשתף פעולה א ִ תה בכל אותם העניינים הכלכליים , החברתיים והאחרים הנוגעים להקמת הבית הלאומי היהודי ולענייניה של האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל , וכן בהתחשב תמיד עם פיקוחה של הממשלה , לסייע ולהשתתף בפיתוח הארץ . [ ... ] סעיף : 6 ממשלת ארץ ישראל , בהבטיחה שזכויותיהם ומצבם של חלקי אוכלוסייה לא ייפגעו לרעה , תקל על עלייה יהודית בתנאים נאותים ותעודד תוך שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית [ ... ] התיישבות צפופה של יהודים על הקרקע , לַר ּ ֹות אדמות המדינה , ואדמות שוממות שאינן דרושות למטרות ציבוריות . סעיף : 9 תינתן ער ּבֹ ה מלאה לכיבוד המעמד האישי של העמים והעדות השונים וענייניהם הדתיים . סעיף : 11 הממשלה תוכל לבוא לידי סידור עם הסוכנות היהודית הנזכרת בסעיף , 4 כדי להקים ולקיים בתנאים הוגנים וצודקים , עבודות ציבוריות ושירותים ומפעלים בעלי תועלת ציבורית וכן לפתח את האוצרות הטבעיים של הארץ [ ... ] סעיף : 12 בידי בעל המנדט יופקד הפיקוח על יחסי החוץ של ארץ ישראל [ ... ] סעיף : 14 בעל המנדט ימנה ועדה מיוחדת שתחקור , תגדיר ותקבע את הזכויות והתביעות בקשר אל המקומות הקדושים ואת הזכויות והתביעות הנוגעות לעדות הדתיות השונות בארץ ישראל . [ ... ] סעיף : 22 אנגלית , ערבית ועברית תהיינה הלשונות הרשמיות של ארץ ישראל . כל דבר או כתובת בערבית על בולים או כסף בארץ ישראל יש לחזור עליהם בעברית , וכל דבר או כתובת בעברית יש לחזור עליהם בערבית . סעיף : 23 ממשלת ארץ ישראל תכיר בחגיה של כל עדה ועדה בארץ ישראל בתור ימי מנוחה חוקיים לבני אותן העדות . סעיף : 24 בעל המנדט יגיש למועצת חבר הלאומים דין וחשבון שנתי שיניח את דעת המועצה , על הצעדים שנקט במשך השנה להגשמת הוראות המנדט . ) ב' יוסף , השלטון הבריטי בארץ-ישראל , עמ' ) 275-271 1 מה היו ההתחייבויות שנטלה על עצמה ממשלת בריטניה , על פי סעיפי כתב המנדט ? 2 כיצד כתב המנדט מתייחס לתושבים היהודים ולתושבים הערבים בארץ ישראל ? הדגימו . 3 אילו הסתייגויות הקשורות במילוי ההתחייבויות שנתנה בריטניה מופיעות בכתב המנדט ? היעזרו בסעיפים 4 . 6 , 4 , 3 מהו מעמדה של הסוכנות היהודית ) ההסתדרות הציונית , ) על פי כתב המנדט ? 5 כיצד מבטא כתב המנדט את העקרונות של הצהרת בלפור ? אוכלוסיית פלשתינה ) א"י 1922 , )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר