עמוד:152

עמי - m עקיבא אדיה וייס , ראשיתה שלתל ?< ניב , תשי , 1 " עמי 0 . 35-3 + י כל הזכויות שמורות להוצאת עיינות , תל אביב . עמי ^ ' ; 117 ולםלת לקקוכ , קודם-כל - מסיפור * רא ^ וגים , 1986 , עמי K . 139 כל ה זכולות אמורות למשרד הבינוהו - ! ההוצאה לאור , חל אכיב . עמי ua ולרונן ^ ורן " , תהתנדבוי ! לכיבוש ה ^ רץ , " 191 & -1 * 15 , בתוך ג'ח בי ^ לי ! י 2 ב ( עורן , { גמציי יכ ^ צילן - או ץ-ישו אל כמלחמת ר ! עילם הראשונה 9 ? 1 , נ , עמי 0 . 246 247- כל הזכויות שמורות להודאת יד יצרוק בן-צבי , ירושלים . עמי ; 137 ליאונרר שטיין , מסד למדינת י ^ ראל - תולדותיה של הצהרת באלפור , 1962 . עסי . 460-459 , 552 י £ ו ; לה 1 כויותשםורות להוצאת שוקן , ירושלים ותל אביב . עסי ; 157 לעקב טלמ 1 ן » " , vrw n לעמוד בפניו רחומה שאין להויוהיי , בתוך ; איזדות וייחח - מסות בהגות היססורית ! 7 > y . Jl ? -iis 1 ou f / r z , הזכויות שמורות להוצ » ת ש וקן , יי 1 שלי 0 ותל אכיכ עמי ] 136-137 אביבה חלמיש , מביו ! לאומי למדינה בררן - וליישוב היהודי נאיץ-ישראל נץ סלחנות העולם , 2004 , כרך / N יחידות , 4-1 עמי © . 94 כל הסויות שמורות לאוניברסיטה הט 7 וחת כסיבות האוניברסיטה ה & יזותה . ענ 1 י . 140 יגאלע ^ לם , הגדודים -לנגבייים במלחמת ת 1 נו 0 & היאשוגה , 1 * 73 , עמ' © . 332 כל וזכויות שג' ורוח לנ > ש רד הביטחון- ההוצאה לאוו , תל אביב . mi JW 140 בי אייל " , רב > תקפי ; הבריטית בנגב 1 , קקםינ הורידים העבריים והצהרת בלפור , " אריאל , ? 004- , 1167 ) , 2 £ עמ' 0 24 כל הזב > יות שמירות להודאת אריאל , ירושלים . עמי £ ' ; 146 למה אבינר " , ' הרצל ' הפריצה אל דעת הקהל / 1 בתוך : הרעיון הציוני לגווניו , 1 * 60 , אמי © . 1 ? 7-1 ? 6 כל הזטיות שמורות להוצאת ספרים עםעובל , וגל » ביכ . = iflfi 'an יוסף גורגי -1 & , א ' ¥ 1 פינה ויגניה ועד דימונה £ 1 - וי " \ י 1 על מטעל י «! ייי הציוני ? L ? J 1-I 0 1 oy rl 9 £ 2 , כל י ^ בויות שמורות לג ^ רד הכיליון ההוצאה לאור , תל אכיב תמונות רישום התמונות 1 עשה על-פי סיר הופעתן כספר ומצוין בקיצורים : י -ימין ;; ש-שקאל ; י -1ווליוו ; א-אמצעי , - ri תחתון לדוגמה : 11 עמי 16 תמונה עליונה ^ 91 ע עכ > י 91 וננוונה שמאלית עליונה על העסיפה ; רוניגוח יום השנה לשביתת הנשק , 1919 כררריק אנילס 636 ) נ , ( 1973- ציורשנץ . Canada / H 7 e Undgcniyn An l . ihrary ל בי O Canadian War Museum , 01 [ 3 ^ * PnviUe Colleclion' Archives ChHirm ^ L ? The BMd ^ man An Library-t'uw * עמי )? -3 רקע ) -11 'f ^ * / The Brid ^ eniLin AJI Libniry Musee de la Ville de Paris , MUSK Gimutalci , Paris - k + Reproduced with permission from John van Wyhe ed The Complete Work ofChark-sI ? amin Online Jm 0 : ' ; dam ? 111-G n 11 ne . 0 rt ; , 11 עמי * Muscc dt / . 7 Villt dc l * jrii . / W 1 /& -CCum aval el , P 3 r [^ ' ' The Bridgcman Art Library 14 עכ > י 15 -וי ' 1 ו ^ ל / Elcllinatih / CaLbi'i ענ ? Corbts . ' 5 M n 16 * עמי ^ 0 ? y ? Musee deI' Assistance Publiqui :. Hopilauxdc Pari ?; / Arcbive ? ChanneE / Tlie Bridriemnin Art Library- 1 £ י- © Malcolm M 1 D ? S Cjaller >? , London / Tbe Bridgeman An Libiar ;' Privale Collecting י עמי Private Collecu ouh Archives Charmut / [ "he BridgnTian Art . Library - ^? 0 עמי ay * akg-tm ^ es , ' Michel Tdlcr-F \ tf 9 ak ^ - images - ^ 21 ? ay t Private Colled ion . Rogcr-Vbllct , Paris / 'the Undgeirun ArtLibrary 1121 * akg- Art Libri images - } VJl ? 4 עםי - ' 29 Bridge Library י Piivali Bibliotlieque Polonaise Colltditjii . Pari ? . Pliolo ?! - ^ Do 29 / 1 1 // a oy /» s . * London Nalionjl ? The Museuiii Grid in jzcrmm Cracuw , Art L . ibru Poland ^ . / * Z 7 ? The ov t Bridge Prado ninn Art Mjdnd עמי ov * Archive ?; Charmet / The Bridge man Art Library Histonschus Mus , cnm dcr Sladl , Vimna , / The Bridgenjan Art Libriiiy-iZ ? ע Muscc df la Ville de Paris , Musee CarnavaleU Paris' Archies Channel . ' I he Undgeman Art Library - 37 oy * linages / Piroi ^ T akg- - J 4 ' 0 ? עמי iinog 1 ? f akg- - 1 % עטי ny + siarv Ev ^ ns Picture LibniTy - 29 n -איםג'בכק > ן 1 ^ ר ^ ל ^^^^?' ן Gvtiy ]^ 4 ? 'ov ( רקע ) navalci , Muscm dc la Villt Jc Paris , Muatc Caj Paris / The Rridgeman Arl Library ! roD ^ TfCffl ^ rc & py 49-4 & ' ? ov * הממשלתיול , הדולקת הצילומים ' , רו ^ ל ^ ים qci ^ -53 oy ? דיר נחום ס ' גח ל , ירושלים ת ^ לוס כאדיבות ארכיון התצלומים , בלת תונפיצוךנ , תל > ' ג : יכ ע 0 י >« - 54 סף ר"ר נח - > ם טי גיריל , ירושיימ ובחלום ב ^ רייבות ארכיוו התנלומים , בית התפובוינ , וניל ו / ניב * . ענ' - 56 » וסף וינר , תסט " - ח המרכזית עיש סוראסקי , אונינרלזיסרג חל ^ ביב / תצלום באדיבות ארכיוו התצלומים , בית התפוצות , רול אביב עמי - 57 הארכלוו הציוני rnznon ירושלים / חנלום באדיבות א 7 כיק התצלומים , בית תתפוצווז , תל אכיכ ? ע # י - 5 S "דמון ת ^ צלוםים , בית ההכוצוה , תל אביב . באדיבות גירום מדנס , סולסברי , ארה"ב ? עמי - 61 בית הספרים הלאומי והאו > יברסי 0 אי , ירושלים * ע 0 י 64 י 64 , ש 67 , 65 , י הארכילך הציתי המי , ' 0 ירושלים * עמי nn ^ iyo 1 't 1 N - 69 גריס , תל ^ בי - 74 , 73 , 7 i , 7 : oy + ! ר ; ארכיי ^^^^ J ^ )/ המרכזי , ירושלים ? עם - 77 ביונ י ; ו 7 פונ : ות ,. ארכיון התנלומינז , תל 1 « יו : ע 0 י 76 אוסף ד"ר אוריאל פדרבי , ^ גיו יירק , תונלום באריכות "רביון התצלומים , בית התפוחות . תל ^ ב > כ + עמי 32 -ארכיון הצילומים , קרן קיםת לישראל , ירושלים n-nv * הארכי 1 ן הציוני המרכ , ^ ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , ביה התטצוח , תל אמלב * עמי - & 5 מכון לחקר תנועו ! העבודה ttrua wy לבון , תל אביב עמי - 83 בית הקוברים הלאומי והאוניברסיטאי , לרושללם / הנלןם באדיבות ארביון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב * עמ' - E 9 בית הסגרים הלאגטל והאוניברסיטאי , ירושלים / ת ^ לוס באדיבות ארכיון הו : צלו 0 ים , בית הת 13 ויו 1 נ , תל 1 ^ יב - {' jp- \) 91 ? jyj לשכת ו ^ עירנוגוו ! הנימו & לתיו , 5 מרולקרו הצילומים , ירושלים + ע 0 י י non 93 ^ - 3 9 ( רקע - ( הארכיון הציווי המרבוי , ירושלים * ע 0 י 95 ע- ארכיון הצילומים , קרן קימת לישראל , ירושלים 95 rrr' ח-המכון לחקר התפוצות , אוסףצנצופר / 11 ^^ D ^ JTI התצלומים , כית התפוצות . חל אביב * עמי New York / -9 & uV ? 3 n / From theArchivesofLhi : VjVO InhEiiuU for Jewish Research באדיבות ארכיון התצלומים , נית התכולות , תל אביכ * עמי 105 , 102 , 96 י - 106 , ^ 105 , הארכיון הצ > וני המרכ ] ל , ירושלים עמ - 10 ? מכון לחקר תנועת העכודח ע"ש פגחס לכו , > תל ^ כיפ * עמי ^! - 10 £ י וו ל - » ק "בצילו שלא . ד . גורדון , " וחינוך ? דיכר ! ש ^ ייניי ,: הוצ ^ ת "דקר" יזל « ! ביב ^ . 1941 , כמדינות משפחת גוטמן וג'וזי ^ ין Gin ! גוטמן לאמנות , תל אביב * עםי $ , 114 , 111 , 110 , 10 * נ 1 : 3 , ! : & , 117 , 1 -הארכיון הצלוני הטרכוי , לרושליס עמי ^ - -מו 1 יאוו ישראל , ירושללם 4 עמי 124 -בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים * עמי - 127 הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 130 T 1 C ? לשכת העיתונות המטשלתירז 0 , תלקת הקילוסים , ירושללם * עמי - 111 ה ^ רקי 1 ן הגיוננ המרכזי עמי 139 , ירושלים י עמי - 135 ארכיון הצילומים , קרן קי 0 ת לישראל , ירושלים עמי - 134 אוסף משפחת גרוס , תל אכיב * עמי - 136 הארכיון הסלוני ולמרכזי , ירושלים * -מו ^ אוןארץישר ^ ל , תלאכיכ * עכגי 141 ורקע - ( הגרביון הציו » י המרכזי , ירושלים השתז לגו לאתי ולציין או 1 כל runsin Hfir לקריטיס המופיעים בספר זה . אנ > מתנצלים מיא ^ על גל טעות או ת ^ מטח , ו » ם יוב » ו לידיעתנו - נתקנן במולדויה הבאה . publisher lor correction in future editions . Every cITorl tiiis been made to locate and credil all copyright holders . In case of omission or mistake pkase ^ oiitact the

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר