עמוד:151

מקורות וזכויות 11 N טוז * ' ם לאנשים ולמוסדות אשר גתגו לנו את רשותם להשתמש במסמכים , בקטעים 1 בתמונית , . We tliank all the organizations and indh ichials who granted us permission to reproduce their material in this ! wok מסמכים וקטעים עמי >« 10 תוני די סטית , תר 1 מה מאנגלית ; איה כרויאר , ראומי 1 גתיסטוריה 3 , ס , £ 0 עמ ' 0 . 2 / כל ח זכויות שמו רות לחברת ההיסטרית הישראלית , ירושלים . עכ ? 11 יעקב טלמון , תרגום כו"ננליינ : י 1 נה שיוי לוי , רומנטיקה ומר * - אירו 0 ה , 1073 , 1348-1815 ע 0 י £ . J 07-1 Q 6 כל הזכויות שמורות להודאת טפרים ^ םעובד , חל אביב . עמי : 1 * וולטרגדאכ ) , עורך , ( מקורות למהפכה הצרפתית , 1979 , עמי . 49-44 וזו ^ ת הדר כשיתוף oy אונ > בו סגטונ תל אביב € . כל הזכויות שפורוח . עמי 15 יהושע אריאל' ( עורך , ( הרנמו מאנגלית . שמואל מוהליכר , חיים כר ^ וור ודוד כהן , המחשבה המדינית גורנות-הברית . כרן ראשון , 19 * 7 , עטי © . 74 כל הזכרות "מורות למוסד כיאליק , ירושלים . עמ : 16 ' אדמו נדו דה אמיצי יס . חתום : מרים שוסטרטן'פרובאוו , וללג , 19 * 1 . עמי . 263 , 105 ם כל הזכויות "מורות לנוכרית לספרות , זנ"רה , אוריהודח . עסי V אתנןנוטפלד , תדרך למהפכה ולעצמאות » רצות-הברית 9 & 7 , 1776-17 * 3 נ , עמי ^ 58 הוצאת הדר בשיתוף עם ביה"ס לתילוטוריה -pa ijfrt wy , אוניברסיטת תל אביב , תל אביב ( 0 . כ ל הזכויות שמורות למחנר . עמי = 18 דיוויר תוכקון , וגרגום םאננל > ת י - ^ יה יושביה * 1 , י 1 ופת ג ? " ז נפולאון , 1 ?? 5 , כרך £ , 103 ?? jr , ' * בל הגויות בעברית שמורות לזמורה-כיתן , כיוצאים לאו , אור יהודה . עמי - . 11 ניורגי לי מומה , תר > וסמא > גלי 1 נ : עםישםיר , הנופליכ ! בגןיב , 1990 , עמי . 117 , 95-94 •< כל חבויות אסורות להוצאת סגריס עם עוכד , תלאכיב . עמי ונוהכז 21 קפנ 7 1 * . m / להיקו i' בריאלי ^ וריהגרכ " , פירושים ^ יה . . € ללאומיות כל תזטיוחשמורוי האמריקנית ! למוסי ? הו ^ כלת כייוליק , " בתוך , ירושלים . דודאנהוה ? ע 1 רך , [ היסטורית ומטה-היסק רדי ה , 100 } , עמי . 306 הוצאת מוסד ביאליק עטי ג ; 2 יו > קב טלמון , הרגום מאיליו . ! יונוו שחר לוי , ר 1 ם * טילןו ? ומי - 4 ^ יריפה Fi 973 , ; E 4 S-18 LS עמי ^ : . 1 : כלה 1 כויות שמורות להוגאת ספרים המעובר , תל אביב עמ' : 17 ינתק שפירא , דברי ימי העמים געת החדישה , ספר כי . צמיחת הבזשטר תחדש -1815 ) ס 87 ג , ( תשט"ו 1 , טי . 165 יהושע ציצייק הוצאו : ספרים , תל * זביב © כל הזכחוה אמורות להרצאינ ספרים יבכה , ונל אכיב . = 10 ? ny םי ^ : > ל ה ? דל ( עורך , ( מק 1 יוו 1 ללמח- ריה ^ טוייח n ^ Hi ^* n יהנל > 5 ת , כרך רניעי , עמ' 235 יהו ^ ע 13 ' : 1 גק חונ ^ רג ספרלם , ו 1 ל ^ כיב ל 1 £ נל הגויות אמורות להוצאת ספרים יכנה , חל אביב . עמי m , lictiiji pm . 11 , n * 1 ^ n / 7 > -M ? ^ JJXU urt וברוטו ; נז » ז נפוליאון , 1995 , כרך א , ' עם f . . 119 1 כל הזכויות בעברית שמורות לזסורה-ניתן , מוציאים לאור , אוריהנדה . עמי «^ ' 44 ול אש , תעידירנ ננתי"ז על מטילות ף ? נאצי & וקיכדי נ 1 יל ול ^ נל ^ ו ^ ג'יורנ הנ ^ ציינ - מקוו ורנ לטיעור ותרגיל , תשכ"ו , עמי © . 37 כל הזכויות אמורית לפקולגוה למדווי הרוח-המכון ליהדות זמננו האוניברסיטה , העברית , ירושלים . עמי : 51 סטיבן מי לובשסנין וארורים , מיכאל מאיר ? עורך , 1 ההנ 1 ס : רעיה נטננרוק-נינצנהנ ואירית סיון , תולדות יהודי גרמניה בעת תיידשה , 2005 , כרך ני , אינטגרציה oio ? piniQ" ji ^ iyi prntn ^ J C . 14 'E 3 J , L 91 B-L BTI jipttnfc " זל & ן שזר לתולדות ישראל , ירושלים ננמ' ; 53-51 י ^ קכ 0 ורי , לןחיט לחקר ככיסת ו 7 יולו ' 1 יס צלויים ה ^ י ^ יים בניגריה u 1 fn 7 . gi > oy , 1971 , לחקר התפוצות ע"ש ג 1 ל 7 שי 1 יץ-ידין , כית הסבר למדג ^ י היהדות , אוניברסיטת . תל אביב . י ^ בל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל אביב ולמחבר 56 נימי ; ^ וטו דב קולקה , האגטישמיות ב 4 ירופה בשניס 838 נ 1 ^ 14- י מבחר מקורות , תשל"ז , עמי . 53 הרולטה למרעי הרורו - החוג להיסטוריה של ו ^ ם ישראל , ה ^ ימברקיטח תעברית , ירושלים ?& כל הזכויות אמורות . למ 1 הכר . חאת 5 ^ ? 'fty כרסיטה 1 U 1 N : דכ העברית יוילקי - , ירושלים , האנטישמיות . י" כל הזכויות בצירופי שמורות : לשלים ל ^! חב & 1 18 . 4-1 ו , nm ? fl ? n 5 rt 19 ת ^ ול"ו , עניי . 64 ה & קולסה למדעי הר ^ - תרןוג להיסטוריה של עם ^ ' ר ^ ל , עמי ; 60 חי הי נן-ששון ( עורך , [ תולדות עט ישראל , כרך שלישי , שמואל אטיננר , חולדות ישו'אלבעת החז שה , עמי 9 173 נל הזכויות שמירות להוצאת דביר , אור ' הודח . עמי . 61 אברהם הר ^ ברו . תרנוםהמנו : ^ משה רוזן , הרעי » הציומ 11 , 1970 , מי o 7-1 כל הזכויות למהדורה הע : 1 ריינ ^ וכ >? רות לבירנ וזיצ ^ ה כרנר , ירוויולים . עמי 65 משהברסלבסקי , תנועת רפ > עליט הארץ'ישראלית , כרו ראשון t . 2 ?^ -293 Joy , כל הוכויות שמורות להנ ^ את הקיבוץ המאוחד , ב > י-ברק . עמ & 6 ' אכרהס הרצברג , תרגום המבוא משה רוזן , הרעיון הציוני , 1970 , עמי f . 146-144 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות ל 1 ית הוצאה בתר , ירושלים . עמ' 171 יני ^ ודור הרצל , נניינוז-היי : ודים - נ > סיוו >& פיניול מו 1 יגנ לש ^ לת היהח"ם 8 , , 19 עםי a 1 & -17 כל הו כויות שמורות להוצאת הספרי ה הגיונית , ירושלים . עמי ; 73 עמוס ^ ילון . תריום מאנגלית : דני אורבך . רקוויאט > רמ : י יהודים בזמנית לשי היטלי -1743ג . 2004 , 1 ? 3 עמי 2 * 16-2 ^ ^ י פלחזללויות ב ^ רירנ שמורוה לככרת < , מורה-כיתן , דביר - מוני ^ ים לאור , אור יהודה . עמי : 74 מיבאלהייג > ן ויוסף ונקרט [ עורכים , ( ציוני-ד ^ בציונות , 1978 , עמי 0 . 18 כל הזכויות שמורות להוצאת הספריה הוניולית , ירושלים . 1977 עטי 73 , עמי ? שלב . ? 54 וקאב הוצאת ^ רי , ספרים "ר 1 כי י עם ^ ל הר עובד ^ ל . תל ל « 1 ^ כיכ ? £ ? כל ה לאומית הזכויות 'יווד ירנ שמורות , " למחכר בתוך : ני ^ י ! דרוהי-פרמן { עורכת ?* , ( ל " 0 ם -כהבעת רב ינחומי לעיון , הגות וספרות , קובץ , 15 ? מי > 1 ) ; 75 מה אבינר - ' , ' מ'עניץ-היהודים 1 ליםדינה-הוהודים , " 1 בתול : תיאודור הרצל , עני ין-וליהודים ? ספרי * ום , 1997 , ) כרך ?/ י , עמ' ^ . 16-25 כל הזכויות שאורות למוסר כיאליק , ירושלים והוצאה חספריה הציונית ירושלים . , -ך 60 ? יוסף נו 1 ננק צילה דרורי ( עורכות , מי ^ ש0- יוו ? ודננירל rj / t דימונה - "יחוח tv נזפעל תכנייינ הציוגי , 1933 , עמי , 13 י י כל הזכויות שגורות לכישרד חביטרווך - התוצאה לאור ^ תל ^ כיג , an 01 : 60 80 ' שלמה חי נן ישראל אכינוי " " , , הציונות תר * נל- הפריצה והלאומיות אל רעת האירופית הקהל , , " " כתוך כתוך : . אי הרעיון ^ פירא הציוני , י ריינתלץ לגווניו , 1 r , הריס , עמי ועורכים , ( 10 :-106 . יי ^ יד כל ( הציונות הזכויות 1 , אמורות , 201 x עמי לתוצ - 1 ^ \ 19 ס כל 1 ר ריםעם ; ז כויות ו & טצ כד * ורות , תל * : למרכז ביב . זלמן טור . ירושלים . אביב ' וסי : . 84 דוד ויטל , חתום מאעלית ; ברוך מורן , המתנסה הציונית , 19 S 2 . , כרן בי . שנות העיצוב , עמי ( c . 164-163 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל urnjf ; : & G ??" הרגברנ , תרגום המכו » כיד * משה רוזן , הרעיון הציוגי , 1 ^ 0 , עמי 1 . " . ? 7 Z-271 כל הזכויות למהרורח העברית שמורות לבית הוצאה כתר , ירושלים . עמי : 8 ? ביברוכוב ) . עורכים ? לי לויטה , די בן-נתוס , { תרגום י סי אכירוכ 5 , תבימ , כרך ראשון , 1955 , עט 3 * 6 נ ' ^ כל ה * כוי 1 ת שנהרות להוצאת הקיבוץ י ! כ ^ ו ^ ד וספרית פועלים , בני-בו ק . עמ 96 ' יציוק מאור , התנועה תציונית נרונויה- מראייתה ועד י 0 ינו , 1 * 7 J , עמי ^ . 319 כל הזכויות שמורות להוצאה הספריה הציו ; יח , ירושלים . ענוי : 100 ו * ל 0 ה גמיו , סיפור ' . 1 , ^^^ N ^ n , o ^ vn * n ^ 7 . 51-11 ' DJJ , ! 'own , "n כל ה זכויות שמורות למחבר ול » ק > "נו . nv : 101 דוד בן גורייו , איגרות אי , 1972 , ( 1919-1904 ) עמי n , 75 כל הזכויות * 70 ורוח . : 103 nv חיים חיסיו " , יומן -מכתבים , " 1 SB 2 - כתוך שולמית לסקוב ( עורכתן , מרשומוונ אחד הביל'יויים , 19 * 0 , עמי " : ? . 68-46 כל הזכויות שמורות ליד יצחקבן-צבי , ירושלים , 103 1 nj יומו ננחברויזככתוכים , ארכיון , קיבוץ ננית . ! £ "? כל הזכויות שמורות . 1 ? נני : 107 מרדכי נאור ודן גלעדי , אר - \ ישר » ל בם ^ ול העשרים , נזיישוב לנזדילה , 1950 , 1950-1900 , עכ > י ^ 25 כל הזכויויו שמורות ל 0 ש - \ ר תביטחון ההוצאה לאור , תל אניב . עמ' : 108 ^ הרןרודטרדט ) , עורכיק ש ה . ברגמן ו ^ ל 1 . וחס , [ ה » ומהוחעגורה , תשי"כ , 1 טי m- \ n י « : כל הזכרות אמורות להוצאת הל ^ פריה הציונית , ירושלים . av LIII מרדיי 1 א > ר 1 דך גלעדי , ארץ--שר */ ל . נטאח תעשרים , מייטיוב ל ^ 0 ינה , 19 ? 0 , 1 ^ 50-1900 עם ^ ' 67-60 1 נל הונויות שמורות למ ^ רי הביטחון - ההוצאה לאור , תל ^ כיב . עמי : 11 £ מרגליו ! שללה » " , שים כעלייה הש ^ ה , ' בתוך : יהדות זמננו - שנתון לעיון ולמחקר , ברך . 9 תשנ"ה , עמי 1 ? 6 י 1 . 1 ?& י כל הזכויות ש 0 ורות לאוניכרסיסה העברית בירושלים , המכון ליהדות ומכני על שם אברהם חרמן , ירושלים , עניי 118 דפנה ^ רע ^ ל' ודבורה פרוי ^ יטיץ " , הפועלות בעלייה השו"ח , " כתוך ישראל נרכול ( עורך , ( ר >>>> 1 ת היינ"ה מיוקר'ם 997 , נ , עם ; , 505 ייכל היכייות ש 0 ורור [ להיצא ^ jy-p / 7 ns' 7 > , ירושלים . עמי ; 119 םרדנ > נאור ורן גלעדי " , יץ'ישראל nhaa העשרים " « , שוב למדינה , ם -150ט , 1990 , 195 עמ 0 . 60 י כל הזכויות שמורות למשרד הביטחון - ההודאה לאור , חלאכיכ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר