עמוד:118

שרה מלכין מתארת את קשייהן של הפועלות ) אדר ניסן תרע"ב , מרס ) 1912 ] ... [ תנועת העלייה שלפני שמונה שנים משכה לא רק את הצעירים , כי אם גם את הצעירות במידה מרובה . כשם שהציונים הצעירים תיארו לעצמם " תמונה דימיונית" של פעולה " כבירה" בעתיד , כך גם אנו הציוניות הצעירות לא חלמנו על דבר " מלחמה" וקורבנות בשביל רעיון הגאולה . כולנו גם הצעירים וגם הצעירות לא חשבנו הרבה על דבר שאלת מה " נעשה" כשנבוא לארצנו ; כולנו שאפנו לחיי יצירה וקשר בלתי אמצעי עם אדמת אבותינו - ונחליט לעלות . ] ... [ עלינו לארצנו וניגשנו לפעולה ממשית ותיכף באה המציאות והפרידה בינינו ; הצעירים מצאו להם את דרכם ומקומם הראוי בארץ ואנחנו הצעירות לא רק שלא מצאנו את מקומנו , כי אם גם נפגשנו עם מציאות שכזו , שהחשיכה את עולמנו היפה שבנינו לנו . אמנם גם הצעירים פגשו מכשולים רבים ותנאים קשים . ] ... [ אבל אנחנו הצעירות לא עם מכשולים נפגשנו בעבודתנו , כי אם עם יחס של ביטול ואדישות לכל שאיפתנו . רצינו יחד עם חברינו בדעה לפנים , לעבוד עבודה אחת , אך מהצעד הראשון פגשנו לעג ועלבון ; האיכרים - בעיניהם היינו מוזרות , הם לא יכלו ולא רצו לתפוס את המושג של אישה עובדת , לא רק מאונס , כי אם גם לשם רעיון , ועל אחת כמה וכמה שלא יכלו להבין איך זה אפשר שאישה תעסוק בעבודת השדה והכפר . חשודות היינו בעיני האיכרים והם שמרו על בנותיהם מהשפעתנו , הם לא חפצו שנתקרב אליהן לבל נקלקל אותן . והפועלים ? - גם בעיניהם היינו מגוחכות . ומגוחכות היו לא רק אלו מא ִ תנו שרצו להרוס את הגדרים , לכאורה הטבעיים , ולאחוז במקצועות הקשים של העבודה החקלאית , כי אם גם אלו מא ִ תנו שטיפלו בעבודות , אשר בהן מסוגלת האישה להתחרות עם הגברים , גם אלה היו מגוחכות . ] ... [ ) הפועל הצעיר , תרע"ב ) . 1 מה השפיע על החלטת הצעירות לעלות לארץ ישראל ? 2 עם אילו קשיים הן התמודדו ? הנשים בעלייה השנייה האמונה הרווחת בציבור היא שבתקופת העלייה השנייה שרר שיוויון מלא בין החלוצים והחלוצות שהשתייכו לתנועת הפועלים . מסמכים היסטוריים שונים שנכתבו בעיקר בידי נשים , מציגים תמונה שונה ומעידים כי קיומו של שיוויון מלא באותה תקופה אינו אלא מיתוס . המהפכה הציוניתסוציאליסטית שהחלוצים ביקשו לחולל בבית הלאומי החדש שהקימו בארץ ישראל , ראתה בעין מסורתית למדי את תפקידי האישה - בדרך כלל טיפול בבית ובילדים . במרבית המקרים האישה לא הובאה בחשבון בכל הנוגע לעבודת האדמה . עולם הסמלים של החלוץ האידיאלי ושל דמות השומר נשא אופי זכרי , ובכך ניתן מישנה תוקף להבדלים בין המינים . הנשים לא השלימו עם המציאות שבה נתקלו בארץ ישראל . הן התמרדו נגד הציפיות השובניסטיות של עמיתיהן , הן כעסו על אדישותם ועל לעגם לשאיפותיהן וחיפשו פתרונות חדשים לבעיותיהן . בהיותן משוכנעות כי אינן יכולות לסמוך על הגברים בפתרון בעיותיהן ואפילו לא על תמיכתם , בחרו לסמוך יותר על עצמן , ולו משום שלא הייתה להן ברירה . המטרה הייתה להגיע ליתר שיוויון באופן פעיל יותר . ) ד' יזרעאלי וד' ברנשטיין , " הפועלות בעלייה השנייה , " העלייה השנייה , מחקרים , עמ' ) . 305 1 מהו הטיעון המרכזי המוצג בטקסט בשאלת השוויון בין המינים ? 2 ציינו אילו עובדות מן הפרק מבססות טיעון זה . מבזק נשות העלייה הראשונה לא נהפכו לאיכרות - הן לא עבדו במשק החקלאי והמשיכו לדבוק בעבודות המסורתיות שיוחסו לנשים . נשות העלייה השנייה דרשו להיות פועלות , אולם חלוצי העלייה השנייה העדיפו לשלבן בעבודות שנחשבו אז לעבודות של נשים . בין הנשים בנות העלייה השנייה שנאבקו למען שוויון האישה היו שרה מלּכין , מרים ּבַ ַרץ , חנה מייזל-שוחט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר