עמוד:71

הרצל חזה את מדינת היהודים כמדינת מֹופת ֵ מתוקנת שישררו בה הצדק והשוויון . הקרקע שעליה תיּבנה ָ מדינה זו תהיה קרקע בבעלות הלאום , והפועלים יגורו בשיכונים ציבוריים . במדינת היהודים תשרור , לתפיסת הרצל , סובלנות דתית , והמדינה לא תתנהל כמדינה תיאֹוקָרטית . בהשפעת הליברליזם כתב : " כל אדם חופשי באמונתו ובכפירתו " . בעיית היהודים לפי תפיסת הרצל - מתוך " מדינת היהודים 1896 , " ) קטעים ( מצוקת היהודים איש לא יכ ְ ח ִ יׁשנ ָ ה ) לא יכחיש אותה . ) בכל הארצות , בהן הם חיים במספר ניכר , הם נרדפים , אם הרבה ואם מעט . שוויון הזכויות מבוטל , למעשה , לרעתם , בכל מקום , אף כי להלכה הוא קיים בחוק . אפילו המ ִ ׂשרות הבינוניות בצבא , במשרדים הציבוריים והפרטיים , נעולות בפניהם . מנסים לדחוק אותנו מתחומי המסחר : " אל תקנו אצל יהודים " ! ההתקפות בפרלמנטים , באסיפות , בעיתונות , מעל דוכני כנסיות , ברחוב , בנסיעות - איסור הכניסה לבתי מלון מסוימים , ואפילו במקומות בידור , מ ִ ת ַ רֹות מיום ליום . הרדיפות , אופי שונה להן לפי ארצות וחוגי חברה שונים . ברוסיה מּועל ִ ים כפרי יהודים באש , ברומניה הורגים אנשים מספר , בגרמניה מ ַ ל ְ ִקים אותם מדי פעם , באוסטריה מטילים האנטישמים את אימתם על כל החיים הציבוריים , באלג'יר מופיעים מטיפים נודדים מ ְ ל ַ ּבי יצרים , בפריז מ ִ תּכפ ְ תֶרת לעצמה זו החברה " הטובה יותר , " המועדונים מסתגרים בפני היהודים . הגיוונים הם ללא ספור . ]…[ אינני מתכוון לעורר אווירה של רגשנות כלפינו . כל זה פסול , חסר תועלת ולא מכובד . הנני מסתפק בכך שאשאל את היהודים : הנכון הוא כי בארצות , בהן אנו יושבים במספר ניכר , הולך מצב היהודים , שהם עורכי דין , רופאים , טכנאים , מורים ופקידים למיניהם , ונעשה כבד מנשוא יותר ויותר ? הנכון הוא שכל המעמד הבינוני שלנו נתון בסכנה חמורה ? הנכון הוא כי נגד עשירינו מ ְ ל ַ ּבים את כל יצרי הא ֲ ס ַ פ ְ סּוף ? הנכון הוא כי העניים שלנו סובלים יותר מכל ּפרֹול ֶ ט ְַ ריֹון אחר ? ]…[ העמים שבתוכם יושבים יהודים , הינם כולם כאחד , ּבמ ְ בּויׁש או שלא ּבמ ְ בּויׁש , אנטישמיים . ) ת' הרצל , מדינת היהודים - ניסיון של פתרון מודרני לשאלת היהודים , עמ' ) . 18-17 1 מה מאפיין את האנטישמיות על פי תפיסתו של הרצל ? 2 האם חידש הרצל בעניין בעיית הקיום של העם היהודי ? נמקו . מדינה תיאוקרטית - ' תיאוקרטיה , ' פירושו : שלטון האל ) תיאו - אל , קרטיה - שלטון . ) מדינה שהשלטון בה נתון בידי כוהני דת , חוקי הדת הם חוקי המדינה , ומוסדות המדינה מתנהלים על פי חוקי הדת כפי שמפרשים אותם כוהני הדת . עמודי הפתיחה של הספר "מדינת היהודים" בשפות שונות הספר יצא לאור בגרמנית בשנת , 1896 וההתעניינות בו גברה יותר ויותר . הוא הודפס בעותקים רבים ואף תורגם תחילה לרוסית , לאנגלית , לעברית וליידיש , ומאוחר יותר לשפות אחרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר