עמוד:230

תפילות היום וברכותיו את שלוש הברכות הבאות נהוג כיום לומר בבית הכנסת בתוך מיקבץ ברכות השחר [ראה כרך השבת, עמ' 110]: [אשה אומרת] [גבר אומר] ברוך אתה יהוה, ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אלהינו מלך העולם, שלא עשני גוי. שלא עשני גויה. ברוך אתה יהוה, ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אלהינו מלך העולם, שלא עשני עבד. שלא עשני שפחה. ברוך אתה יהוה, ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אלהינו מלך העולם, שעשני כרצונו. שלא עשני אשה. שלא עשני גוי וכו': שלוש הברכות הפותחות במילים "שלא עשני" נזכרות לראשונה בתלמוד הבבלי [מנחות מג ע"ב] בשם התנא ר' מאיר: "חייב אדם לברך שלוש ברכות בכל יום, אלו הן: שעשאני ישראל, שלא עשאני אשה, שלא עשאני בור", וחכם אחר מציע [שם] לומר "שלא עשאני עבד" במקום "שלא עשאני בור". בתקופת הגאונים הונהג לומר את שלוש הברכות גם בתפילת הציבור, כחלק מברכות השחר. ברכות אלו מבטאות את תודתו של הגבר המתפלל על הזכות שנפלה בחלקו לקיים מצוות רבות: הגוי חייב על פי היהדות רק בקיום שבע מצוות [כגון "לא תרצח"[; העבד נתון למרוּת בעליו, ועל כן הוא פטור מקיום מצוות התלויות בזמן מסוים [כגון תפילה, שהרי אדוניו רשאי לבקש ממנו לבצע באותו זמן דבר כלשהו[; גם זמנה של האשה, לפי אותה תפיסה, הוא ברשות בעלה ומוקדש למשפחתה, ועל כן היא פטורה ממצוות שונות הקשורות בזמן מוגדר, כגון הנחת תפילין. מימי הביניים הונהג שהנשים אומרות במקביל לברכתו של הגבר: "שעשני כרצונו". בדורות האחרונים, לאור שינויים חברתיים שונים, הצמיחו שלוש הברכות פרשנויות אפולוגטיות וכן כמה הצעות לניסוחים אלטרנטיביים [כגון אמירתן על דרך החיוב בלבד: "שעשני ישראל" וכו'].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר