עמוד:187

תפילות השבת וברכותיה ודבר דבר: אז תתענג על יהוה והרכבתיך על במתי ארץ, והאכלתיך fl נחלת יעקב אביך, כי פי יהוה דבר: ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתם שמות לא, טז-יז ברית עולם: ביני ובין בני ישראל אות היא לעלם, כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש: זכור את יום השבת לקדשו: ששת ימים תעבד ועשית כל שמות כ, ח-יא מלאכתך: ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך: כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו: ברכת הגפן סברי מרנן ורבנן: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. [אמן] כשמקדשים בסוכה בשבת חול המועד סוכות מוסיפים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסכה. המקדש שותה את רוב היין שבגביע ומעביר אותו כדי ששאר המסובים ישתו ממנו. נטילת ידיים וברכת "המוציא": ראה לעיל, עמ' 153. והרכבתיך על במתי ארץ: אעלה אותך מעלה מעלה. והאכלתיך נחלת יעקב אביך: אתן לך ליהנות מן הארץ הטובה שהבטחתי ליעקב. אות: סימן [הברית]. וינפש: פסק ממלאכתו. וגרך אשר בשעריך: הנוכרי המתגורר עמך בכל מושבותיך. סברי מרנן ורבנן: סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו [בתרגום מארמית]. לשון הזמנה לנוכחים להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר