עמוד:181

תפילות השבת וברכותיה והמטיב לכל. שבכל יום ויום הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו. הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד, לחן ולחסד ולרחמים, ולרוח הצלה והצלחה, ברכה וישועה, נחמה, פרנסה וכלכלה, ורחמים וחיים ושלום וכל טוב, ומכל טוב לעולם אל יחסרנו. בקשות נוספות: הרחמןהוא ימלך עלינו לעולם ועד. הרחמןהוא יתברך בשמים ובארץ. הרחמןהוא ישתבח לדור דורים, ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים, ויתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים. הרחמןהוא יפרנסנו בכבוד. הרחמןהוא ישבר עלנו מעל צוארנו, והוא יוליכנו קוממיות לארצנו. הרחמןהוא ישלח לנו ברכה מ \בה בבית הזה ועל שלחן זה שאכלנו עליו. הרחמןהוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות. הרחמןהוא יברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאלתנו. גמלנו: נתן לנו ביד רחבה. ולרוח הצלה: הגנה וישועה. יתפאר בנו: נהיה ראויים לכך שיתגאה בנו. עלנו: עול הגלות. קוממיות: בקומה זקופה [ויקרא כו, יג]. אליהו: מבשר המשיח [בעקבות מלאכי ג, כג]. בר כוכבא, כשהתירו הרומאים להביא את הרוגי העיר ביתר אל קבר ישראל [תלמוד בבלי, ברכות מח ע"ב]. מסורת זו על התקנת הברכה רק לאחר החורבן היא עדות נוספת לצירופה של ברכת "הטוב והמטיב" אל ברכת המזון בשלב מאוחר יחסית. בקשות נוספות: חלק זה מורכב מתוספות מאוחרות ובהן בקשות שונות הפותחות ב"הרחמן", ויש הבדלים גדולים באשר לנוסחן בין הקהילות השונות. הבקשות מתייחסות אל כלל עם ישראל, אל כל

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר