עמוד:155

תפילות השבת וברכותיה דורשי יהוה זרע אברהם אוהבו, המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא, ושמחים לשמרו ולערב ערובו, זה היום עשה יהוה, נגילה ונשמחה בו. תהלים קיח, כד זכרו תורת משה במצות שבת גרוסה, חרותה ליום השביעי, ככלה בין רעותיה משבצה, טהורים יירשוה ויקדשוה במאמר כל אשר עשה, ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. בראשית ב,ב יום קדוש הוא, מבואו ועד צאתו, כל זרע יעקב יכבדוהו, כדבר המלך ודתו, לנוח בו ולשמח בתענוג אכול ושתה, כל עדת ישראל יעשו אותו. שמות יב, מז משך חסדך ליודעיך, אל קנוא ונוקם, נוטרי יום השביעי זכור ושמור להקם, שמחם בבנין שלם, באור פניך תבהיקם, ירוין מדשן ביתך, ונחל עדניך תשקם. תהלים לו, ט המאחרים לצאת וכו': רמז למנהג להוסיף מקודש לחול, על ידי הקדמה בקבלת השבת ודחיית ההבדלה במוצאי שבת. ערובו: ערוב חצרות ותחומין הנוהג בימי השבת [ראה לעיל, עמ' 143]. גרוסה: נלמדת [מן התורה]. חרותה: חקוקה וקבועה [על הלוחות]. משבצה: משובצת כאבן יקרה בין שאר הימים, הם חבריה. טהורים: כינוי לעם ישראל. במאמר כל אשר עשה: כמו שכתוב בפסוק שבראש הקידוש [ראה לעיל, עמ' 151], אשר המשכו מצוטט מיד להלן. כדבר המלך ודתו: כמצוות ה'. משוך חסדך: השפע מטובך [בעקבות תהלים לד, יא]. נוטרי: שומרי. זכור וכו': המקיימים את "שמור וזכור" האמורים בעשרת הדיברות לגבי השבת [שמות כ, ח; דברים ה, יב]. שלם: מכינויה של ירושלים [על יסוד בראשית יד, יח]. תבהיקם: תאירם באור מזהיר. ירוין מדשן ביתך וכו': יזכו לרוב טובך. בית נוסף המשלים את האקרוסטיכון עד האות ת', והבאנוהו כאן.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר