עמוד:128

תפילות השנה וברכותיה חודש סיון שבועות "וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים" [שמות לד, כב]. "שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה ... ועשית חג שבועות לה' אלהיך ... ושמחת לפני ה' אלהיך" [דברים טז, ט-יא]. "קבע אלהים שלשה רגלים... חג הקציר, שבו ניתנה תורה לישראל, שאוכלים מפרותיה בעולם הזה, שנאמר: [משלי ח, יט] 'טוב פריי מחרוץ ומפז'" [שמות רבה לא, טז]. חג השבועות, השני בשלושת הרגלים, חל בשישה בסיון. למעשה, התורה לא קוצבת לחג השבועות תאריך קבוע בלוח השנה. זהו החג היחיד התלוי כל כולו בחג אחר - פסח, ובמצוות ספירת העומר: חג השבועות חל שבעה שבועות ויום אחד מיום הבאת העומר, הוא יום ט"ז בניסן [ממחרת יום טוב ראשון של פסח]. שמותיו הנוספים של החג שניתנו לו בתורה ובספרות ימי הבית השני מבטאים תכנים מגוונים אחרים הקשורים בו. העיקריים שבהם הם: חג הקציר, חג הביכורים וחג מתן תורה. חמישים הימים שבין פסח לשבועות קושרים שני חגים אלה בשני מישורים שונים, חקלאי והיסטורי. הראשון, העולה מן התורה, קושר את "חג האביב" אל "חג הקציר", חמישים ימים של ציפייה בין ראשית הבשלת השדות לזמן שבו יהיו הם ראויים לקציר. המישור השני, העולה מספרות חז"ל, קושר את יציאת מצרים אל מעמד הר סיני ומתן תורה. בחג השבועות הביאו למקדש את ביכורי החיטים, אבל חז"ל צירפו אל החיטה גם את שאר ששת המינים שבהם נשתבחה ארץ-ישראל [שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר] וקבעו ש"אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינין" [משנה ביכורים א, ג], ושזמן הבאתם מתחיל בשבועות. כשעמד בית המקדש על תילו היה טכס הבאת הביכורים נחוג ברוב עם ובחגיגיות. עם ראשית ההתיישבות הציונית בארץ-ישראל נהגו בקיבוצים ובמושבים רבים לצאת אל השדות ולערוך טכסים של הצגת תנובת האדמה ומסירה סמלית של ביכוריה לקרן הקיימת לישראל. לאחר חורבן הבית בוטלה מצוות הביכורים, ואף נקבע - עם גיבוש לוח השנה בידי הלל השני, במאה הרביעית לספירה - שחג השבועות יחול תמיד בשישה בסיוון. החלל שנוצר עם ביטול הבאת הביכורים נתמלא בתוכן חדש, על ידי המסורת החוזרת בספרות חז"ל, אשר תיארכו את מעמד הר סיני ליום זה. כך זכו חמישים היום שבין פסח לשבועות גם למשמעות היסטורית: משך הזמן שבין יציאת מצרים לבין קבלת התורה. באירוע זה הושלם התהליך של יצירת העם, שחרורו מעול זרים וקבלת עול מלכות שמים. בליל חג השבועות נוהגים רבים - בבתי כנסת או במסגרות פרטיות שונות - להישאר ערים כל

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר