עמוד:107

תפילות השנה וברכותיה כנגד סדר זרעים, שהצורי מין ממיני הזרעיםª "דבש" - כנגד סדר מועד, שבו מועדות ה', שבהן רוב המצוות המתוקין מדבשª "נכאת" - זה סדר נשים, ש"נכאת" הוא מיני בשמים שהנשים מתקשטות בהןª "לוט" - זה סדר נזיקיןª ו"בוטנים" זה סדר קודשיםª "שקדים" - זה סדר טהרות, שהרי אמרו: הרוצה להיות חסיד, ישקוד על סדר טהרות [בעקבות מדרש הגדול לבראשית מג, יא]. [י] חרוב אוכלים חרובים ואומרים: חוני המעגל היה מהלך בדרך. ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: החרוב לכמה שנים טוען פירותø אמר לו: לשבעים שנה. אמר לו: כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנהø אמר לו: מצאתי את העולם בחרוביםª כשם שנטעו אבותי לי, אף אטע אני לבני [בעקבות התלמוד הבבלי, תענית כג ע"א]. בסוף הטכס מברכים ברכה מעין שלוש [להלן, עמ' 238].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר