עמוד:94

תפילות השנה וברכותיה מכל לשון, וקדשנו במצו תיו. ותתן לנו יהוה אלהינו באהבה [בשבת אומרים: שבתות למנוחה ו] מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום [בשבת: השבת הזה ואת יום] שמיני עצרת החג הזה, זמן שמחתנו [בשבת: באהבה] מקרא קדש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים, [בשבת: ושבת] ומועדי קדשך [בשבת: באהבה וברצון] בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה יהוה, מקדש [בשבת: השבת ו] ישראל והזΔמנים. ברכת הזמן ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ושותים מן היין. נטילת ידיים וברכת "המוציא": ראה עמ' 153. ברכת המזון לשמיני עצרת ושמחת תורה: ראה עמ' 174. קידושא רבא לשמיני עצרת ושמחת תורה מוזגים יין לגביע ואומרים: כשחל שמיני עצרת בשבת מתחילים כאן: ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתם שמות לא, טז-יז ברית עולם: ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש: בדרך כלל מתחילים כאן: אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם: ויקרא כג, יד וידבר משה את מועדי יהוה אל בני ישראל: ויקרא כג, מד קידושא רבא: ראה עמ' .186

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר