עמוד:87

תפילות השנה וברכותיה סדר נטילת לולב בכל ימי החג [בשעות היום], מלבד יום השבת, אוחזים בארבעת המינים ומברכים עליהם, ואלה הם: אתרוג, לולב, שלושה ענפי הדס ושתי ערבות. נוהגים לאגוד את הלולב כאשר ההדסים מימינו והערבות משמאלו. חז"ל הורו לנענע את ארבעת המינים לכל רוחות השמים וכן למעלה ולמטה, כהודאה לה' שהארץ, השמים וארבע רוחות השמים שלו הם, וכתפילה לעתיד שתישרה ברכה בטל השמים וייעצרו רוחות רעות [תלמוד בבלי, סוכה לז ע"ב]. נטילת לולב מתקיימת במסגרת תפילת שחרית בבית הכנסת, אבל מי שלא עשה כן בבית הכנסת נוטל את הלולב בסוכה [או בבית]. קודם נטילת לולב יש הנוהגים לומר תפילה זו: יהי רצון מלפניך, יהוה אלהי ואלהי אבותי, בפרי עץ הדר וכפת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל, אותיות שמך המיחד תקרב אחד אל אחד והיו לאחדים בידי, ולידע איך שמך נקרא עלי וייראו מגשת אלי, ובנענועי אותם תשפיע שפע ברכות מדעת עליון לנוה אפריון למכון בית אלהינו, ותהא חשובה לפניך מצות ארבעה מינים אלו כאלו קימתיה בכל פרטותיה ושרשיה ותרי"ג מצות התלוים בה, כי כונתי ליחדא שמא 0 בפרי עץ הדר וכו': פסוק הוא בויקרא [כג, מ] ומסורת חז"ל ביארה אותו על האתרוג, הלולב, ההדס והערבה. אותיות וכו': אגידת ארבעת המינים יחד מסמלת את האיחוד הרצוי בין ארבע אותיות השם המפורש. לאחדים: מאוחדים. ולידע וכו': נטילת ארבעת המינים בידי המתפלל מעידה על קשרו המיוחד אל שם ה', ודבר זה ירחיק ממנו את אויביו [הלשון בעקבות דברים כח, י]. תשפיע וכו': נענוע הלולב יעודד את תנועת השפע האלהי ממקורו העליון בעולם הספירות כלפי ספירות נמוכות יותר [המכונות "נוה אפריון" ו"מכון בית אלהים"]. חשובה: נחשבת. ותרי"ג מצות התלוים בה: כלל הפרטים הרבים הכלולים בקיומה הנכון והמלא של מצוות ארבעת המינים. [המספר תרי"ג = הוא מספר נוסחאי, כמספר המצוות בכלל, ומשמעו כאן: כל פרטי המצוה613]. יהי רצון: תפילה ברוח הקבלה המקנה למצוות ארבעת המינים משמעות סמלית, כביטוי לאחדות מערכת הספירות האלהית וכסיוע אנושי לתנועת השפע מן העליונים אל התחתונים. הקטע מסתיים בנוסחה [שראשיתה ב"כוונתי ליחדא"] המבוססת על האמונה, כי כל מצוה שעושה האדם מתוך כוונה נכונה יש בה כדי להשפיע על מערכת הקשרים שבין הכוחות המרכיבים את עולם האלהות. בנוסחה זו מדובר מפורשות באיחודן של שתי מהויות, המכונות "הקדוש ברוך הוא" ו"השכינה", והמיוצגות בשני חלקיו של השם המפורש בן ארבע אותיות.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר