עמוד:34

תפילות החיים וברכותיהם ולאחר פירוט הצדדים הכספיים של ההתקשרות בין בני הזוג והערבויות שנותן החתן לקיום התחייבויותיו מסתיימת הכתובה במילים: והכל שריר וברור וקים. נאום [פלוני בן אלמוני] — עד. נאום [אלמוני בן פלמוני] — עד. גם אני החתן מודה על כל הנזכר לעיל, ובאתי על החתום ביום הנזכר לעיל: [חתימת החתן] החתן מוסר את הכתובה לכלה [ונוהגים לעשות זאת ביד ימין, סימן להצלחה] וזו מוסרת אותה למשמרת לאמה. ברכות הנישואין ממלאים את הגביע יין והרב אומר את הברכות הבאות [ויש הנוהגים לחלק אותן בין אנשים שונים, כדי לכבדם]. הציבור עונה "אמן" בסוף כל ברכה ויש הנוהגים להצטרף בשירה בחלקים שונים של ברכות אחדות: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, יוצר האדם. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו בצלם שריר: בעל תוקף, ודאי. נאום: דבר. מודה: מסכים ומכיר באמיתות הדברים. 0 שהכל ברא לכבודו: בריאת היקום כולו מודיעה את כבודו של ה'. בצלמו וכו': כפי שנאמר בבריאת האדם "ויברא אלהים את האדם בצלמו" [בראשית א, כז]. כדי להרחיק את המחשבה שלה' ישנה דמות אדם, מודגש שהאדם הוא רק "צלם דמות תבניתו" של האל. ברכות הנישואין: ברכה על היין [שעומדים לשתות ממנו] ועוד שש ברכות, הקרויות "ברכת חתנים" או "שבע ברכות" והמופיעות בתלמוד הבבלי [כתובות ז ע"ב — ח ע"א]. על פי מסורת מימי הגאונים נהגו בארץ ישראל לברך שלוש ברכות בלבד. דומה שהכוונה לברכות הרביעית, החמישית והשישית שבנוסח שלפנינו. שלוש ברכות אלה בנויות כחטיבה סגורה אחת וכוללות את שלושת הנושאים המרכזיים של ברכות הנישואין: בריאת האדם, שמחת ירושלים ושמחת הזוג. הברכה הרביעית גם

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר