עמוד:9

תפילות החיים וברכותיהם בישראל [פלוני בן פלוני]. ישמח האב ביוצא חלציו ותגל אמו בפרי בטנה. ככתוב, ישמח אביך ואמך, ותגל יולדתך. משלי כג, כה ונאמר, ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך, ואמר לך יחזקאל טז, ו בדמיך חיי, ואמר לך בדמיך חיי. ונאמר, זכר לעולם בריתו, דבר צוה לאלף דור. אשר כרת תהלים קה, ח-י את אברהם ושבועתו לישחק. ויעמידה ליעקב לחק, לישראל ברית עולם. ונאמר, וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר בראשית כא, ד צוה אתו אלהים. הודו ליהוה כי טוב, כי לעולם חסדו. תהלים קיח, א והקהל עונה: הודו ליהוה כי טוב, כי לעולם חסדו. [פלוני בן פלוני] זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה ולחפה ולמעשים טובים. אמן. ויש הנוהגים להוסיף כאן ברכת "מי שברך" לרפואת התינוק. חלציו: מתניו [ו"יוצא חלציים" הוא כינוי פיוטי לצאצא]. תגל: תשמח. לאלף דור: לנצח. כרת: ברית [עם אברהם]. ישחק: יצחק. ויעמידה: קבע אותה [וכאן הכוונה למצוות המילה]. לחק: התחייבות גמורה שתוקפה לעולם. כי טוב: שהרי ה' הוא טוב. כי לעולם חסדו: אכן חסדו קיים לעולם.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר