עמוד:13

כלה יצחק לברך את - יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו לא ועשן אחין בא מצידך : ו'17 ש גנ ] - היא מטעמים ףבא לאביו ויאמר לאביו לב יקם אבי ויאכלימציד בנו בעבר תברכני נפשך : ויאמר לו יצחק אביו לנ מי - אתה ונאמר אני בנך בכרך עשו : ויחרד יצחק חרדה גדלה עד - מאד יאמר מי - אפוא הוא הצד - ציד ו בא 5 י ואכל מכל בטרם תבוא ואברכה3 יי גם - ברוך יהיה : כשמע עשו את - דברי אביו ויצעק צעקה גדלד ימרה ~ לה עד - מאד ניאמר לאביו ברכני נם - אני אבי : ויאמר בא אחיך במרמה לן ויקח ברכתך : ונאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את - בכרתי י' לקח והנה עתה לקח ברכתי תאמר הלא - אצלת לי ברכה : S T11 יצחק אמר לעשו הן גביר שמתץ לך ואת - כל - אחץ נתתי לילעבדים ודגן"לח ותירש סמכת ך ולכה אפוא נח ; אעשה בר : ו אמר עשו אל - אביו הברכה לט אחת הוא - לך אבי ברכם גם - אר אבי שא עשו קלו רבך : רען יצחק"אבע תאמר איננו הנה משמר הארץ יהיה מושבך ומטל השמם מעל : מ ועל - חרבך תחיה ואת - אחיך תעבד והיה כאשר תריר ופרקת עלו מעל מא צוארך : וישטם עשו את - יעקב על - הברכה אשר ברכו אביו וגאמר עשו מב בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את - יעקב אחי : ויגד לרבקה את - דברי עשו בנה הנדל ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה מג עשו אחיך מתנחם לך להרגך : ועתה בני שמע בקלי וקום ברח - לך אל - מד לבן אחי חרנהן וישבת עמו ימים אחדים עד אשר - תשוב חמת אחיך : מה עד - שוב אף - אחיך ממך ושכחי את אשר - עשית לו ושלחתי ולקחתיך מן משם למה אשכל גם - שניכם יום אחד : ותאמר רבקה אל - יצחק קצתי בחיי מפנף במת ז ז אם - לקח ועקב אשה מבמת - חת כאלה מבמת הארץ"למה לי ח"ם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר