עמוד:127

ג . נראה ששאלת הגמול העסיקה את אנשי דור החורבן . מהי העמדה המובעת במגילת איכה ה 7 , בנוגע לשאלה זו ? ומהי העמדה המובעת בספר יחזקאל יח ? 20 , 4-1 , ד . את דברי ירמיהו אפשר לפרש בשתי דרכים שונות : אפשר להבין את דבריו כביטוי לתפיסת הגמול שלו , ואפשר לראות בהם אמירה על שינוי בגורל העם . הסבירו כיצד אפשר לבסס שני פירושים אלה על פסוקים . 30-29 ה . האם גם את דברי יחזקאל בפרק יח 20 , 4-1 , אפשר לפרש בשתי דרכים אלה ? נמקו . ו . הפתגם "אבות אכלו בוסר" היה נפוץ בימיו של ירמיהו . הסבירו כיצד אפשר להסביר עובדה זו בעזרת מלכים ב כג . 27-25 , כרית חדשה ( לא 03-30 , אחד השינויים הדרמתיים שחוזה ירמיהו הוא כריתת ברית חדשה בין ה' לבין בית ישראל ובית יהודה . הברית החדשה ( פסוקים ( 33-30 תבוא במקום הברית הישנה שנכרתה בזמן יציאת מצרים . 8 קראו את הפסוקים האלה : ירמיהו לא ; 32 , שמות ו ; 7 , דברים כט . 12 , א . מה משותף לברית הישנה ולברית החדשה ? ב . מה התווסף לברית החדשה ; £ חוקר המקרא , משה ויינפלד , עוסק באחד ממאמריו " ) ירמיהו והמטמורפוזה הרוחנית של ישראל ( " בפרק לא . להלן קטע מדבריו ; " במסגרת הנבואות של תחיית ישראל וזריעתו מחדש בארצו ( ירמיהו לא , כו ואילך ) משמיע ירמיהו את הבשורה כי לעתיד לבוא תהא הברית כתובה על הלב , ולא כפי שזה היה קודם לכן שהברית הייתה חקוקה על לוחות אבן . במילים אחרות - לא תהיה כפייה על האדם מבחוץ באמצעות לימוד ושינון , דבר שניתן לשכחו ולהשביחו " . ( מתון "זר לגמרות בעריכת בן ציון לוויא , עמי ( 278-244 הביאו ביטויים מפרק לא 33-30 , לביסוס דבריו של ויינפלד . הרעיון של ברית חדשה הוא חלק מתפיסה כוללת בספר ירמיהו , המוצאת את ביטויה באופנים שונים , ובין היתר - ביחס לארון הברית . א . ארון הברית נזכר גם בספר דברים . קראו דברים י ; 5-1 , לא . 26 , מהו תפקידו של ארון הברית על פי פסוקים אלה ? ב . קראו ירמיהו ג . 17-16 , מה יהיה בעתיד מעמדו של ארון הברית ? ג . אפשר לראות בביטול הברית הישנה ובהקטנת חשיבותו של הארון ביטוי למגמה כללית של הנביא בספר ירמיהו . הסבירו מהי מגמה זו . יחזקאל נביא , בן תקופתו של ירמיהו שגלה לבבל עם גלות יהויכין בשנת 597 לפנה " ס . לגולים בגלות י 1 * 0 . היו קשרים הדוקים עם ממלכת יהודה עד שחרבה בשנת 586 לפנה " ס ( בימי צדקיהו . ( שתי הגלויות - זו של in lo'in של צרקיהו - הסביעו חותמן על שליחותו של יחזקאל . נראה שרוב פעילותו של יחזקאל הייתה בבבל , כעדות ספר יחזקאל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר