עמוד:77

באש ולאכול אותו במהירות . שה זה הוא קורבן , ועליו נאמר כי $ " סח הוא" לה , ' ככתוב בספר שמות : " ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא לה " : ' ( שמות יב , jrrcf להצלת בני ישראל בידי האל , הועלה מדי שנה , בי " ד בניסן , קורבן תודה בבית המקדש . קורבן זה נקרא "זבח הפסח , " ככתוב : ץה ; ה כי תבאו אל ה ארץ אשר יתן ה' לכם כאשר דבר ושמרתם את העבדה הזאת : והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם : ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במערים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל " : [ ... ] ( שמות יב , ( 27-25 על פי התפיסה היהודית , שחיטת השה היא שאיפשרה את יציאתם של בני ישראל מעבדות לחירות . כלומר , הקרבת הקורבן היא שאיפשרה את הגאולה . ומדוע נקרא החג גס "חג המצות ?" המצה היא מאפה דק העשוי מבצק שלא תפח , והחג נקרא כך מפני שבני ישראל נצטוו לארוז את הבצק לפני שיתפח , כדי שיוכלו לנוס במהירות מן המצרים . כלומר , המצות מסמלות את המהירות שבה צווה העם לצאת ממצרים : " וישא ה ^ ם את בצקו טרם יחמץ " : [ ... ] ( שמות יב , ( 34 [ ... ]" ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה " [ ... ] ( שמות יב , ( 39 עוד סיבה לאכילת המצות מופיעה בפסוק מספר דברים : " לא תאכל ע ליו חמץ שבעת ימים תאכל ע ליו מצות לחם עני כי בחפזון ןצאת מארץ מצרים למען תזכו את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך " : ( דברים ( 3 « לפי פסוק זה , אכילת המצה נועדה להזכיר לעם ישראל בכל הדורות את העבדות במצרים ואת העוני שממנו סבל שם . משה מעביר את בני ישראל בים נ » ף - תרורי 0 מן המאה ה , 19- צרפת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר