עמוד:3

ר' יוסף ג'יקטילה : האיש, תולדותיו וחיבוריו 1 תלמיד חכם, משורר ומקובל, נמנה עם ר' יוסף ג'יקטילה המקובלים שפעלו במחצית השניה של המאה השלוש-עשרה, הלוא היא תקופת הזוהר של הקבלה בספרד, התקופה שהולידה את ספרות 2 יש רגליים לסברה, שהוא אף היה אחד מן הכותבים של ספר הזוהר . 3 חכמים אחרים שחיו בתקופה ההיא, ובכתביהם ניכר קשר הזוהר . 4 הדוק לספר הזוהר, היו ר' יוסף הבא משושן הבירה ור' משה די ליאון . מעטות ולוטות בערפל הן העובדות הידועות על חייו של המקובל 5 הוא חי בספרד בין השנים 1248 – 1325 רב ההשפעה ר' יוסף ג'יקטילה . 1 זהו כתיב מקובל לשמו של ר' יוסף, ואולם יש המקפידים לכתבו ללא י', כגון איתמר גרינולד, בעקבות מנהג בני משפחת ג'יקטילה, ראו במאמרו 'שני שירים של המקובל יוסף ג'קטילה', תרביץ לו ( תשכ"ז ) , עמ' 73 הערה 1 ועמ' 79 . ראו גם את כתיב השם בכתב היד אוקספורד-בודליאנה בנוסח שערכנו עמ' 67 , וכן חילופי נוסח . 2 לעיון והרחבה ראו : פישל לחובר וישעיה תשבי, משנת הזוהר , כרך ראשון, ירושלים תש"ט - תשס"ו ; ישעיה תשבי, משנת הזוהר , כרך שני, ירושלים תשכ"א - תשס"ד ; מלילה הלנר-אשד, ונהר יצא מעדן, תל אביב 2005 ; דורית אלורו-כהן, סוד המלאך ומראה המלבוש בספר הזוהר , מפעלי המחקר של המכון למדעי היהדות, סדרת פרסומים, י"ג, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשמ"ז ; משה חלמיש, מבוא לקבלה , ירושלים תשנ"א ; חביבה פדיה, קבלה ופסיכואנליזה , תל אביב 2015 ; אורנה רחל וינר, סודות הניקוד בקבלה הספרדית-הקסטיליאנית במאה הי"ג , דיסרטציה לקבלת תואר שלישי מאוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ח, עמ' 176 - 236 . 3 יהודה ליבס, ‘כיצד נתחבר ספר הזוהר', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח' ( תשמ"ט ) , עמ' 1 – 72 . 4 יוסף דן, תולדות תורת הסוד העברית , ירושלים תשס"ט – תשע"ו . 5 להרחבה ראו הנ"ל, וכן : אפרים גוטליב, מחקרים בספרות הקבלה , בעריכת יוסף הקר, תל-אביב תשל"ו ; רולנד גוטשל, ‘תורת הנבואה של ר' יוסף ג'יקטיליא ור' משה די ליאון', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , ח' ( תשמ"ט ) , עמ' 217 - 237 ; עזן ידין, תיאוסופיה וכתיבה קבלית : בין שערי צדק לשערי אורה, פעמים 104 ( תשס"ה ) 41 - 64 , 2005 . 16 : 42 : 14 2019 / 06 / 25 19 indb . ירבעה דוקינה תודוס - Book


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר