עמוד:126

ד . פעילויות לסיכום הפרק ב פעילות 9 ( אתגר ) מיישמים את תכונות המעגל בהקשר של מרובעים הנוצרים מחיתוך שני מעגלים חופפים . סימון הצלעות השוות מהווה הכנה לקביעת סוג המרובע . ב סעיף א התלמידים מסיקים שצלעות המרובע הן גם רדיוסים במעגלים החופפים, ולכן כל הצלעות שוות . ב סעיף ב עליהם להסיק שסוג המרובע הוא מעוין . פעילות 10 ( אתגר ) דומה לפעילות 21 בעמוד 99 . על התלמידים להיעזר בקווי הרשת לקביעת הרדיוסים של המעגלים ולקביעת אורכי הצלעות של המצולעים . הינה התשובות לפעילות זו : 10 . בכל סעיף אותם שני המעגלים מסורטטים . לשני המעגלים יש שתי נקודות משותפות . הקטעים המחברים בין הנקודות המשותפות למרכזי המעגלים יוצרים מצולע . « מצאו את אורכי הצלעות של כל מצולע בלי להשתמש בסרגל, וכתבו אותם בסרטוט . « כתבו את סוג המצולע וחשבו את היקפו . 1 ס מ סוג המרובע : היקף המרובע : א 1 ס מ סוג המשולש : סוג המרובע : היקף המשולש : היקף המרובע : ב אתגראתגר ג ״ 10 סמדלתון שווה שוקיים ״ 10 סמ דלתון ״ 10 סמ בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ עמודים 136 – 138 בחלק זה חוזרים על החומר שנלמד בפרק, והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים . 126

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר