עמוד:94

94 اَﻹْزاﺣﺔ اِﺧْﺘِﺒﺎر © ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﺧﺘﺒﺎر : اﻹزاﺣﺔ ﺣَﺮﱢ ﻛﻮا ٱﻟْﻘﺎﻟِﺐ إﻟﻰ ﻣَﻜﺎن آﺧَﺮ دونَ أن ﺗُﺪﻳﺮوهُ وَدونَ أن ﺗَﻘْﻠِﺒﻮهُ، 3 ) 22 ﻧﻘﻄﺔ ( وَٱرْﺳُﻤﻮا إزاﺣﺔ ﻟِﻠﺸﱠ ﻜْﻞ . أ | ﻣَﻊَ أَﻣﻴﺮ ﻗﺎﻟِﺐ ﻳَﺨْﺘَﻠِﻒُ ﻋَﻦِٱﻟْﻘﺎﻟِﺐِ ٱﻟﱠ ﺬي ﻣَﻌَﻜُﻢ، وَرَﺳَﻢَ ﺑِﻮاﺳِﻄَﺘِﻪِ أَﺷْﻜﺎﻻً . 4 ) 18 ﻧﻘﻄﺔ ( ﻓﻲ إﺣْﺪَى ٱﻟﺮﱠ ﺳَﻤﺎت ﺗﻮﺟَﺪ إزاﺣﺔ ﺑَﻴْﻦَ ٱﻟﺸﱠ ﻜْﻠَﻴْﻦ . ﺣَﻮﱢﻃﻮا ٱﻟْﺤَﺮْفَ ٱﻟﱠ ﺬي ﺑِﺠﺎﻧِﺒِﻬِﻤﺎ . ب | ج | أ | ب |

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר