עמוד:126

10 . שחור ופתור בלוחות שלפניכם כל מספר מציין את רצף המשבצות שיש להשחיר בשורה או בעמודה המתאימה . בין שני רצפים מושחרים חייבת להיות משבצת ריקה אחת לפחות . מומלץ לסמן משבצת שמשאירים ריקה בנקודה . סדר המספרים הכתוב הוא הסדר שיופיעו בו הרצפים המושחרים . השחירו משבצות בלוחות בהתאם למספרים . דד וגוג ממ הה האם קיבלתם ספרה רומית ? איזו ? בב דד יקהיקה XIIIIIIIIX IVIVIVIIIVIVIV IIIIII X II II IVIV IVIV IVIV IVIV II II X IVVIII IIII II . . . V III . . IIII . IV . VIIIV III I V II III II V א ב ב . מספרים גדולים בספרות רומיות 126 CXXVI

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר